Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

Wil je een loopbaanbegeleiding aanvragen?


 

We zijn blij om te zien dat je je loopbaan in eigen handen wilt nemen!

Om je loopbaanbegeleiding op te starten, vragen we je eerst om een paar vragen in te vullen. Op basis van je antwoorden zoeken we dan een geschikte loopbaanbegeleider voor je uit. We vragen je hierbij om bepaalde persoonlijke informatie*. Die hebben we nodig om je aanvraag te kunnen verwerken. Op het einde vragen we je ook om akkoord te gaan met onze samenwerkingsovereenkomst, om in alle vertrouwen te kunnen samenwerken.

Binnen een aantal federale organisaties kan je ook loopbaanbegeleiding volgen, binnen je eigen organisatie. Je vindt een overzicht van deze organisaties via deze link.

 

 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Geslacht
 
 

Professionele gegevens

Professionele gegevens

Statuut
Op dit moment heb je de volgende diploma’s behaald?
 
 

Contactgegevens

Contactgegevens

Je aanvraag voor een loopbaanbegeleiding

Hoe sta je momenteel ten opzichte van de volgende stelling?
Ik ben tevreden met mijn huidige werksituatie

Beschrijf kort je vraag:

Wat wil je bereiken tijdens deze loopbaanbegeleiding?

Onder welke categorie(ën) valt je vraag?

Wat verwacht je zelf van je loopbaanbegeleider op vlak van ondersteuning en stijl?

Op welke manier wil je je loopbaanbegeleiding volgen?
Is je organisatie (P&O stafdienst, HR partner, leidinggevende of …) op de hoogte van je aanvraag?
Je hoeft je organisatie niet op de hoogte te brengen van je aanvraag. Dit is je eigen keuze die wij in alle vertrouwen en discretie respecteren. Voor de volledigheid geven we je mee dat moest er zich een ongeval voordoen op weg naar, tijdens of na de loopbaanbegeleiding, je organisatie dit mogelijk niet als een werkongeval zou kunnen beschouwen als ze niet op de hoogte zijn van je loopbaanbegeleiding.
Hoe ben je bij ons terechtgekomen?

Nood aan ondersteunende maatregelen ?

Nood aan ondersteunende maatregelen ?

idhisection

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst tussen de coördinerende organisatie, hierna genoemd het loopbaancentrum, en de coachee, hierna genoemd de klant, wordt het volgende overeengekomen:

1 Het loopbaancentrum bezorgt een antwoord op de vraag van de klant binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de aanvraag op talentplus@bosa.fgov.be
2 De loopbaanbegeleider neemt binnen de 7 werkdagen na dit antwoord voor de eerste maal contact op met de klant, om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.
3 De klant verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met de voorwaarden van Talent Plus namelijk: u bent op het moment van aanvraag lid van het federaal administratief openbaar ambt (statuut ‘statutair’, ‘contractueel’ of ‘mandaathouder’)
4 De deontologische code van de loopbaanbegeleiding ontvangt u via uw organisatie of kan aangevraagd worden via talentplus@bosa.fgov.be
5 De plaats en het uur van elk begeleidingsmoment worden afgesproken tussen de loopbaanbegeleider en de klant. De volledige loopbaanbegeleiding duurt maximum 8 uur, en wordt afgerond binnen de 6 maanden na de eerste afspraak.
6 Beide partijen verbinden zich ertoe elkaar tijdig (ten laatste 48u op voorhand) te verwittigen indien een afspraak niet kan worden nagekomen, tenzij in geval van overmacht.
7 Alle kosten die gepaard gaan met het begeleidingstraject voor de klant (o.a. verplaatsingskosten) worden desgevallend ingebracht bij de organisatie van de klant.
8 De klant verbindt zich ertoe om tijdens de begeleiding actief mee te werken aan tussentijdse opdrachten en maakt op het einde van de loopbaanbegeleiding een persoonlijk actieplan op.
9 Eventuele klachten in het kader van de dienstverlening worden in een eerste fase gemeld aan de loopbaanbegeleider zelf. Indien daar geen oplossing uit volgt dan kan er steeds melding gebeuren op talentplus@bosa.fgov.be
10

Een evaluatie van het professionalisme van de loopbaanbegeleider wordt gedaan op het einde van de begeleiding.

 

Alle in dit aanvraagformulier verkregen gegevens zullen, tenzij je hier expliciet niet mee akkoord gaat, door de FOD BOSA worden opgeslagen en op vertrouwelijke wijze worden gebruikt voor de opvolging en de evaluatie van het loopbaanbegeleiding. Daarnaast zullen deze ook gebruikt worden voor de opmaak van algemene en anonieme rapporten met als doel de kwaliteit van onze diensten na te gaan, te waarborgen en te verbeteren. De verzamelde gegevens worden zolang als nodig bewaard om de hiervoor genoemde doeleinden te verwezenlijken of totdat je toestemming wordt ingetrokken.

Je kan het invullen van dit aanvraagformulier op elk moment beëindigen zonder dat je dit moet motiveren of zonder dat je enig nadeel zal ondervinden. De wet voorziet ook een recht op toegang tot en aanpassing van je persoonsgegevens. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken, kan je contact opnemen met de FOD BOSA: dpo@bosa.fgov.be.

Door het indienen van dit aanvraagformulier verklaar je het voorgaande gelezen en goedgekeurd te hebben en jouw vrijwillige en geïnformeerde toestemming te geven om je gegevens op deze manier te verwerken.
De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.