België en Frankrijk willen samen ambtenarenkorps versterken

Deux personnes se serrent la main
Op 29 maart sloot Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken, een zogenaamd Memorandum of Understanding (MOU) af met haar collega uit Frankrijk. Met deze intentieverklaring tonen België en Frankrijk zich bereid om samen werk te maken van een sterker overheidsapparaat, met bijzondere aandacht voor de ambtenaren die er deel van uitmaken. FOD BOSA zal mee instaan voor de uitvoering.

Het MOU dat is afgesloten is de eerste aanzet om samen aan de slag te gaan. Centraal staat de ambitie om de ambtenarij te moderniseren, zowel in België als in Frankrijk. Om die doelstelling waar te maken, zullen beide landen onderling best practices uitwisselen. Nu al staat vast dat digitalisering daarbij een belangrijke leidraad zal vormen. Vanuit zijn rol als beleidsondersteuner zal FOD BOSA de volle medewerking verlenen aan de verdere realisatie.

Vele opportuniteiten
Hoewel er momenteel louter een intentieverklaring is afgesloten en de concrete invulling pas later gebeurt, circuleren er ondertussen wel al een aantal specifieke voorstellen. Zo behoort de uitwisseling van ambtenaren tot de mogelijkheden, een unieke kans om van dichtbij te zien hoe de ander het doet en ervan bij te leren.

Op het vlak van telewerk en de impact daarvan op ambtenaren lijkt de nakende samenwerking eveneens kansen te bieden, waarbij beide landen elkaar kunnen inspireren om samen tot een onderbouwde visie te komen. Tot slot erkennen beide ministers dat het ambtenarenkorps een afspiegeling van de samenleving hoort te zijn, ook daarin willen ze dus gezamenlijk stappen zetten.