De middelenbegroting

De middelenbegroting staat de inning van de belasting toe in overeenstemming met de desbetreffende wetten, besluiten en tarieven en ook het afsluiten van leningen binnen de grenzen en voorwaarden die ze bepaalt. Ze bevat ook de evaluatie van de ontvangsten van het algemeen bestuur.

Bij het ontwerp van middelenbegroting wordt een inventaris van alle fiscale uitgaven gevoegd. Deze fiscale uitgaven omvatten alle aftrekken, verminderingen en afwijkingen van het toepasselijke algemeen stelsel van belastingheffing ten voordele van belastingplichtigen of van bepaalde economische, sociale of culturele activiteiten.

In de praktijk omvat de middelenbegroting een wetsontwerp, tabellen en de toelichtende staten:

  • Het doel van het wetsontwerp is voornamelijk om de bestaande fiscale wetgeving te hernieuwen, aangezien de Grondwet bepaalt dat de fiscale wetten jaarlijks gestemd moeten worden. Het heeft ook als doel het beheer van de schuld en het sluiten van leningen toe te staan om het teveel aan uitgaven ten opzichte van de ontvangsten van een begrotingsjaar te dekken.
  • De tabellen bevatten een gedetailleerde raming per artikel en per type belasting en andere ontvangsten. De ontvangsten worden opgesplitst in lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten.
  • De toelichtende staten bevatten de verantwoording van de wettelijke bepalingen en de verantwoordingen van de ramingen van ontvangsten van de verschillende departementen.

De begrotingen van de voorbije jaren vind je hier :

Meer informatie :