Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wil je een competentiebilan aanvragen ?

Je kan enkel zelf een competentiebilan aanvragen indien je je in een formeel re-integratietraject bevindt. Is dit niet het geval? Neem gerust contact op met je HR-dienst om na te gaan of je in aanmerking komt om een aanvraag via hen in te dienen.

 

Contactgegevens van de aanvragende organisatie

Gelieve hier jouw gegevens in te voeren als contactpersoon van de aanvragende organisatie.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens van de medewerker

Geslacht
Taalrol
 
 

Professionele gegevens

Professionele gegevens

Professionele gegevens van de medewerker

Statuut
 
 

Contactgegevens

Contactgegevens

Contactgegevens van de medewerker

Bijkomende informatie

Nood aan ondersteunende maatregelen ?
 
 

Akkoordverklaring

Ik bevind mij in een formeel re-integratietraject bij de preventieadviseur-arbeidsarts. Ik ben akkoord om het formulier re-integratiebeoordeling aan mijn begeleider te bezorgen indien hij dit vraagt, teneinde rekening te kunnen houden met de aanbevelingen.  

Alle in dit aanvraagformulier verkregen gegevens zullen, tenzij je hier expliciet niet mee akkoord gaat, door de FOD BOSA worden opgeslagen en op vertrouwelijke wijze worden gebruikt voor de opvolging en de evaluatie van het competentiebilan. Daarnaast zullen deze ook gebruikt worden voor de opmaak van algemene en anonieme rapporten met als doel de kwaliteit van onze diensten na te gaan, te waarborgen en te verbeteren. De verzamelde gegevens worden zolang als nodig bewaard om de hiervoor genoemde doeleinden te verwezenlijken of totdat je toestemming wordt ingetrokken.

Je kan het invullen van dit aanvraagformulier op elk moment beëindigen zonder dat je dit moet motiveren of zonder dat je enig nadeel zal ondervinden. De wet voorziet ook een recht op toegang tot en aanpassing van je persoonsgegevens. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken, kan je contact opnemen met de FOD BOSA: dpo@bosa.fgov.be.

Door het indienen van dit aanvraagformulier verklaar je het voorgaande gelezen en goedgekeurd te hebben en jouw vrijwillige en geïnformeerde toestemming te geven om je gegevens op deze manier te verwerken.
De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Aanvraagdetails

De begeleider zal het formulier re-integratiebeoordeling, de beslissing van de pensioencommissie of eventuele andere documenten later opvragen.

Section PC Test

Alle MS Office testen zijn in versie 2016. Indien u met een andere versie werkt, gelieve dit in het opmerkingenveld te vermelden.
 
 

bijkomendeinformatieHR

Nood aan ondersteunende maatregelen ?

Akkoordverklaring

De aanvraag voor een competentiebilan betreft een vrijwillig initiatief: na het indienen van de aanvraag zal de medewerker hiervan een melding ontvangen en zal zijn/haar goedkeuring gevraagd worden om aan het competentiebilan deel te nemen, alsook zijn/haar toestemming te geven betreffende het gebruik van de persoonsgegevens.
 
De organisatie verbindt zich ertoe de principes van vertrouwelijkheid van de individuele resultaten en van de persoonsgegevens na te leven.
Alle in dit aanvraagformulier verkregen gegevens zullen, tenzij je hier expliciet niet mee akkoord gaat, door de FOD BOSA worden opgeslagen en op vertrouwelijke wijze worden gebruikt voor de opvolging en de evaluatie van het competentiebilan. Daarnaast zullen deze ook gebruikt worden voor de opmaak van algemene en anonieme rapporten met als doel de kwaliteit van onze diensten na te gaan, te waarborgen en te verbeteren. De verzamelde gegevens worden zolang als nodig bewaard om de hiervoor genoemde doeleinden te verwezenlijken of totdat je toestemming wordt ingetrokken. Je kan het invullen van dit aanvraagformulier op elk moment beëindigen zonder dat je dit moet motiveren of zonder dat je enig nadeel zal ondervinden. De wet voorziet ook een recht op toegang tot en aanpassing van je persoonsgegevens. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken, kan je contact opnemen met de FOD BOSA: dpo@bosa.fgov.be. Door het indienen van dit aanvraagformulier verklaar je het voorgaande gelezen en goedgekeurd te hebben en jouw vrijwillige en geïnformeerde toestemming te geven om je gegevens op deze manier te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.