Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kerncijfers budget

Elk jaar bepaalt het Parlement de middelen die de FOD BOSA krijgt om zijn opdrachten uit te voeren. Het grootste deel van deze kredieten is bestemd voor de uitbetaling van zijn medewerkers. Daarnaast worden deze middelen ook besteed aan werkingskosten en investeringen. BOSA stort ook toelages aan andere organisaties.

Van toepassing voor
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering

Inhoudstafel

De cijfers

In onderstaande tabel zie je de middelen (in vastleggingskredieten) die ter beschikking staan van de BOSA om zijn operationele opdrachten uit te voeren:

FOD BOSA: basis

2022 (BC)

2023 (plan)

2024 (plan)

waarden in k€

 

 

 

Personeel

86.454

87.747

86.988

waarvan lonen

72.972

75.101

74.475

waarvan vzw EGOV

13.482

12.464

12.513

Operationeel

78.672

76.114

75.300

Toelagen

10.253

10.174

10.095

Totaal basis

175.379

174.035

172.383

 

3 groepen

Deze middelen kunnen in 3 groepen uitgesplitst worden:

Drie groepen in het budget
Drie groepen middelen

 

Personeelsmiddelen

De personeelsmiddelen die 47% van de begroting vertegenwoordigen, bestaan uit 2 onderdelen:

  1. De loonenveloppe voorziet in de noodzakelijke kredieten om het personeelsplan uit te voeren. Met deze middelen worden de statutaire en contractuele medewerkers betaald.
  2. De middelen om de gedetacheerde medewerkers van de VZW EGOV te kunnen betalen. Het betreft voornamelijk IT-profielen.

Deze middelen kennen een stijging door beslissingen in het kader van de begrotingscontrole 2022. De belangrijkste betreffen bijkomende middelen voor het aan boord nemen van medewerkers van andere federale organisaties bij PersoPoint, de impact van de indexering 2021 en specifieke maatregelen.

Operationele middelen

De operationele middelen (45%) omvatten de kredieten die de operationele Directoraten-Generaal kunnen benutten. Ze bestaan uit werking- en investeringsmiddelen:

  • De middelen van DG IOD worden aangewend voor de goede werking van de FOD. Hierin zit een belangrijk luik IT-uitgaven.
  • De middelen van de andere DG’s worden aangewend voor de kernopdrachten van de FOD.

Toelagen

De FOD BOSA staat ook in voor het toekennen van een aantal facultatieve toelagen via zogenaamde toelagebesluiten. Het betreft voornamelijk toelagen aan de erkende vakbonden om opleidingen te organiseren, toelagen in kader van het dichten van de digitale kloof en toelagen om artificiële intelligentie te ondersteunen.