Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kerncijfers personeel

Op 31 december 2021 telt de FOD Beleid en Ondersteuning 1060 medewerkers. Op deze pagina bespreken we de verdeling van medewerkers naar leeftijd, geslacht, niveau, en deelname aan vormingen.

Van toepassing voor
  • Partners
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering

Inhoudstafel

Totaal aantal medewerkers

Evolution du personnel
Evolution van het personeel tussen 2017 en 2021

 

De sterke stijging van het aantal medewerkers wordt grotendeels bepaald door de nieuwe HR-medewerkers die zijn overgekomen of aangeworven in het kader van de uitbreiding van de klanten/gebruikerspopulatie van PersoPoint. De medewerkers van Empreva zijn vanaf 2019 in de aantallen opgenomen. De eGOV-medewerkers en de aan de BOSA terbeschikkinggestelde medewerkers zijn niet in deze aantallen inbegrepen.

 

Leeftijdspiramide in 2021

Leeftijdspiramide in 2021
Leeftijdspiramide in 2021

De gemiddelde leeftijd bedraagt 44 jaar. Dat is lager dan de gemiddelde leeftijd voor alle FOD’s. In tegenstelling tot sommige andere federale organisaties heeft de FOD BOSA geen omgekeerde leeftijdspiramide. De voorziene uitstroom omwille van leeftijd is in de komende jaren aanzienlijk, maar er is een brede basis in de leeftijdsgroep van 26 tot 55 jaar. De leeftijdsgroep jonger dan 26 jaar is ondervertegenwoordigd. Dit vindt grotendeels zijn oorzaak in de profielen die actief zijn bij de FOD BOSA, met name hoofdzakelijk van A en B (en dus intrede na hogere studies).

 

Geslacht

Evolutie totale verdeling vrouwen/mannen  tussen 2017 en 2021
Evolutie totale verdeling vrouwen/mannen tussen 2017 en 2021

De FOD BOSA heeft een hoofdzakelijk vrouwelijk personeelsbestand (60%). De verdeling naar geslacht verschilt echter sterk per DG. Bij DG PP en DG R&O (incl. Empreva) bedraagt het aandeel vrouwen meer dan 70% van de totale populatie. Bij DG FAP, DG DT en DG B&B is er op dat punt een omgekeerd beeld (van 55% bij DG B&B tot 70% bij DG DT).

 

Personeel per niveau

Évolution de la répartition du nombre total de collaborateurs par niveau
Evolutie verdeling totaal aantal medewerkers per niveau  tussen 2017 en 2021

Het aantal medewerkers van niveau A en niveau B kent een sterke stijging mede door de aanwerving van meer gespecialiseerde profielen. De stijging in niveau B, en in mindere mate ook in niveau C, is vooral gelinkt aan het overkomen of aanwerven van HR-medewerkers in het kader van de uitbreiding van de klanten/gebruikerspopulatie van PersoPoint.

 

Participatiegraad

Évolution du taux de participation à une formation – % de collaborateurs ≥1 jour de formation par an (2018-2021)
Evolutie participatiegraad vorming. % van de medewerkers die minstens 1 dag opleiding volgden per jaar, tussen 2018 en 2021 

In 2021 volgde 59% van de medewerkers van de FOD BOSA minstens 1 dag opleiding. Uit de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), gepubliceerd op 7 december 2021 door het Belgische statistiekbureau Statbel, blijkt dat 19,6% van de 25-64-jarigen (private + publieke sector) in 2020 een opleiding heeft gevolgd. Specifiek voor de activiteitensector ‘Openbaar bestuur’ registreert de EAK een percentage van 25,3%.