Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aantrekkelijke werkgever, tevreden sollicitanten

Publication date
18 april 2024
poignée de main

Wat is het imago van de federale overheid als werkgever? En hoe tevreden zijn kandidaat-werknemers over alle aspecten die komen kijken bij een sollicitatie? Om het antwoord hierop te kennen, lanceerden we twee aparte enquêtes. Ondertussen zijn de resultaten daarvan bekend: in beide gevallen zijn ze hoofdzakelijk positief, al zijn er ook nog enkele verbeterpunten.

Via een eerste enquête wilden we achterhalen wat het imago is van de federale overheid als werkgever. Deze bevraging werd voorgelegd aan een groep mensen die representatief is voor de beroepsbevolking in België. Zo kunnen we concluderen dat de meeste actieve Belgen de federale overheid zien als een aantrekkelijke werkgever. Voor hen gaat een job er gepaard met goede loopbaankansen, een goede balans tussen werk en privé en een aantrekkelijk loonpakket. Tegelijk ziet een aanzienlijk deel de federale overheid nog als bureaucratisch en gepolitiseerd.

Imago gaat erop vooruit

Toch gaat het imago er op alle vlakken op vooruit tegenover een vorige, gelijkaardige enquête, afgenomen in 2020. Het beeld dat de burgers hebben van de federale overheid wordt bovendien grotendeels bevestigd door de eigen overheidsmedewerkers, die we ook bevraagd hebben. In het overheidslandschap genieten de lokale overheden (OCMW, gemeente of stad) weliswaar de voorkeur als werkgever, maar zij worden op de voet gevolgd door de federale overheid.

Tot slot wilden we via de enquête ook te weten komen hoe bekend de merknaam Werkenvoor.be is, het nieuwe werkgeversmerk van de federale overheid dat iets meer dan een jaar geleden gelanceerd werd. Op die korte periode blijkt 16% van de actieve bevolking er al van gehoord te hebben. Langs Franstalige kant en bij jongere doelgroepen ligt de bekendheid het hoogst.

Alles bij elkaar komen er veel goede elementen naar boven via de enquête, maar we zijn ook niet blind voor de verbeterpunten. Op basis van de resultaten zullen we de komende jaren hard werken aan ons imago én onze naamsbekendheid, zodat zoveel mogelijk mensen hun weg vinden naar onze website en ervoor kiezen om te solliciteren. Binnen drie jaar peilen we opnieuw naar het imago. Hopelijk hebben we tegen dan weer stappen vooruitgezet.

Kandidaat-werknemers zijn tevreden

Een tweede enquête waarvan de resultaten nu bekend zijn, werd afgenomen onder kandidaat-werknemers. Daarin peilden we naar hun tevredenheid over de communicatie met hen en over het selectieproces dat ze doorliepen. De enquête werd eind vorig jaar afgenomen onder zo’n 7.400 mensen die tussen januari 2022 en december 2023 solliciteerden. Ook hier zien we een positieve evolutie: in vergelijking met een eerdere enquête uit 2021 gaat de tevredenheid op zo goed als alle punten omhoog. De verbeteracties die we sinds de vorige enquête ondernamen, hebben dus hun vruchten afgeworpen.

Wat voor een groot stuk die goede resultaten verklaart, is de komst van onze nieuwe website. Die heeft ertoe geleid dat kandidaat-werknemers tevredener zijn over hoe onze vacatures zijn opgesteld. Ook de informatie die op onze site te vinden is over de selectieprocedure en de pc-testen, wordt nu meer gewaardeerd.  

De tevredenheid over het aanbod aan demotesten, dat volledig werd herzien en uitgebreid, nam eveneens toe. Toch blijft dit in de ogen van de meeste kandidaten te beperkt. De pc-testen vallen intussen meer in de smaak, maar blijven nog steeds minder bevredigend dan de sollicitatiegesprekken. De tevredenheid daarover ligt even hoog als bij de vorige enquête, al valt het op dat er een lichte voorkeur is voor online interviews.

Deze keer werd voor het eerst ook gevraagd naar de tevredenheid over de redelijke aanpassingen die we voorzien bij selectietesten voor mensen die daar recht op hebben. Dat leverde een mooie tevredenheidsscore op: 81% van de respondenten verklaarde immers tevreden te zijn over de aanpassingen waardoor ze makkelijker testen kunnen afleggen.

Maatregelen om nog beter te doen

Om tegemoet te komen aan de verbeterpunten die naar boven kwamen, komen we vanaf dit jaar met meerdere initiatieven op de proppen. De belangrijkste daarvan zijn: het optimaliseren van het online account en het sollicitatieproces op onze site, het verbeteren van het feedbackrapport bij de pc-testen en het vernieuwen van ons testaanbod.

Tegelijkertijd blijven we investeren in nieuwe methoden en instrumenten om de ervaring van kandidaten tijdens selectiegesprekken te verbeteren. En dat zowel voor online gesprekken als voor fysieke interviews.

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Ontdek de MyGov.be-app!

    Publication date
    14 mei 2024
    De FOD BOSA heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de lancering van onze nieuwste app, MyGov.be! Deze app is ontworpen om jouw interactie met overheidsdiensten eenvoudiger en...