Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ambtenarenzaken: technische wijzigingen rond het statuut van het personeel en de indienstneming - tweede lezing

Publication date
28 april 2023
""

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee herstellingen doorvoert in navolging van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit betreffende de selectie van het rijkspersoneel en taalexamens en het koninklijk besluit inzake de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling.

  • Het ontwerp voert de volgende herstellingen door:

   • artikel 6bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut wordt gewijzigd door paragraaf 2 te herstellen 
   • artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten wordt gewijzigd zodat het op de door de regelgever beoogde manier geconsolideerd wordt in het Belgisch Staatsblad

   Stappen vóór de inwerkingtreding van het besluit

   • handtekening van de koning
   • publicatie in het Belgisch Staatsblad

  Deel dit artikel

  Meer nieuws