Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De wet “bestuur inzake overheidsopdrachten” werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Publication date
14 februari 2023
Une main qui tien un crayon au-dessus d'un bloc de papiers et qui fait des annotations au texte

Op 16 februari werd de wet "bestuur inzake overheidsopdrachten" (PDF, 301.64 KB) bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het betreft de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur.

Door middel van deze wet worden er maatregelen ingevoerd om te zorgen voor een meer gestructureerde wijze van gegevensinzameling. Dit is van belang om te kunnen komen tot een kwaliteitsvolle monitoring van onze overheidsopdrachten.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen :

 • De wet voorziet in de veralgemening van het gebruik van elektronische platformen voor de indiening van offertes. Op die wijze zal men voor de monitoring gebruik kunnen maken van de data uit het PV van opening van de offertes. De huidige uitzondering waarbij geen gebruik hoeft te worden gemaakt van deze platformen voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels die worden geplaatst door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt geschrapt. Indien voor deze opdrachten vanaf 1 september 2023 wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte, zal men eveneens gebruik moeten maken van elektronische platformen.   kunnen hiervoor nog steeds beroep doen op het e-Procurementplatform van de  BOSA. Voor de opdrachten van beperkte waarde (onder de 30.000 euro) wijzigt er op dit vlak niets : voor deze opdrachten wordt het gebruik van elektronische platformen niet opgelegd door de wetgeving (zie echter infra wat de doorgave van gegevens omtrent deze opdrachten betreft).
 • De wet zorgt eveneens voor een veralgemening van de aankondiging van gegunde opdracht. Meer bepaald zal de aanbesteder, voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels, telkens een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht moeten invullen (een vereenvoudigde versie van de reeds bestaande aankondiging van gegunde opdracht dus). Dit komt de transparantie ten goede. Momenteel bestaat een dergelijke verplichting alleen boven de Europese drempels. Deze wordt nu ook uitgerold onder deze drempels (maar op vereenvoudigde wijze). Ook deze wijziging treedt in werking op 1 september 2023.
 • Voor de vervolgopdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst wordt een bijkomende verplichting ingevoerd. In geval van een raamovereenkomst zal het niet volstaan om alleen een aankondiging van gegunde opdracht bekend te maken. Voor de vervolgopdrachten gebaseerd op deze raamovereenkomst zal namelijk extra informatie doorgestuurd moeten worden. Voor deze vervolgopdrachten zal de aanbesteder meer bepaald elk jaar een aantal kerngegevens moeten doorzenden, namelijk de totale waarde van deze vervolgopdrachten per begunstigde onderneming (opgesplitst naar werken, leveringen of diensten). Door de BOSA wordt daarvoor een tool ontwikkeld. Deze doorgave zal voor het eerst moeten gebeuren begin 2025 (met betrekking tot de gegevens voor het jaar 2024).
 • Tot slot zullen jaarlijks ook kerngegevens moeten worden overgemaakt voor de opdrachten van beperkte waarde (= opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30 000 euro), vergelijkbaar met wat hierboven werd toegelicht voor de vervolgopdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst. Ook deze kennisgeving zal voor het eerst moeten doorgevoerd worden begin 2025. De opdrachten waarvan het gunningsbedrag lager is dan 3 000 euro, vallen niet onder deze regeling. Voor deze laatste opdrachten moeten geen gegevens worden overgemaakt aan het e-Procurementplatform.

De voormelde wijzigingen zullen ervoor zorgen dat ons land op meer efficiënte wijze zijn statistische verplichtingen kan nakomen. Door de maatregelen zal ons land over meer kwalitatieve gegevens kunnen beschikken. De aanbesteders doen er goed aan de transparantieverplichtingen nauwgezet na te leven. Door de FOD BOSA zullen indicatoren worden ontwikkeld omtrent de wijze waarop elke aanbesteder een aantal van de transparantieverplichtingen heeft nageleefd. Voor dit laatste aspect moet nog een KB worden aangenomen.

Indien je meer wil weten over dit onderwerp kan je de Memorie van Toelichting consulteren die samen werd ingediend met het wetsontwerp.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Maak kans op de Inclusieprijs 2024

  Publication date
  21 juni 2024
  Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Goede praktijken uitwisselen tussen federale organisaties? Jouw organisatie laten schitteren en kans maken op een...
 • Ministerraad: managementfuncties

  Publication date
  19 juni 2024
  Op 26 april keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de regelgeving rond de managementfuncties in de FOD's, de POD's en ION's.
 • Talent Exchange-netwerk voortaan geleid door FOD BOSA

  Publication date
  14 juni 2024
  Via Talent Exchange kunnen (federale) ambtenaren een tijdelijke job uitoefenen binnen een andere overheidsorganisatie. Een ondersteunend netwerk ziet toe op de goede werking van...