Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: arbeidsongevallen

Publication date
26 april 2024
Medisch onderzoek tussen twee mensen aan een tafel: een vrouwelijke arts stelt vragen aan een mannelijke patiënt.

Het koninklijk besluit van 9 april 2024 en het ministerieel besluit van 24 april 2024 voorzien in een aantal wijzigingen rond arbeidsongevallen (inwerkingtreding op 1 juni 2024).

Inhoudstafel

Het koninklijk besluit van 9 april 2024 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen in de overheidssector werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2024. Dit besluit wijzigt de koninklijke besluiten van 24 januari 1969 (federale staat en deelstaten, gerechtelijke macht, onderwijs,…), van 12 juni 1970 (instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven en publiekrechtelijke rechtspersonen) en van 13 juli 1970 (lokale sector).

Het ministerieel besluit van 24 april 2024 tot vaststelling van het model van aangifte van arbeidsongeval inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, werd ook op 26 april 2024 gepubliceerd.

Deze besluiten treden in werking op 1 juni 2024 en voorzien in verschillende maatregelen rond arbeidsongevallen, zoals hieronder beschreven.

Bijwerking van het model van de aangifte van een arbeidsongeval

Het model van de aangifte van een arbeidsongeval is bijgewerkt en als bijlage toegevoegd aan het ministerieel besluit van 24 april 2024 tot vaststelling van het model van aangifte van arbeidsongeval inzake arbeidsongevallen in de overheidssector.

Medisch attest gevoegd bij de aangifte van een arbeidsongeval

Een medisch attest moet bij de aangifte van een arbeidsongeval worden gevoegd zodra het ongeval tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt of kan veroorzaken, zelfs als dit beperkt blijft tot één dag.

Dit medisch attest, vroeger bekend als het 'model B', is hernoemd tot het 'medisch attest van eerste vaststelling'. Het vervult een dubbele functie: de afwezigheden van het slachtoffer dekken en de eerste vaststellingen van letsels vastleggen.

Er is geen specifiek model meer: elk medisch attest kan worden gebruikt als medisch certificaat van eerste vaststelling, zolang het de volgende informatie bevat:

 • de naam, voornaam en het adres van de arts
 • de naam, voornaam en het adres van het slachtoffer
 • de datum van het ongeval
 • de aard en de plaats van de letsels
 • de gevolgen van de letsels
 • de begindatum van de ongeschiktheid en haar vermoedelijke duur in aantal dagen
 • de plaats waar de zorgen werden verleend
 • de datum en plaats van opmaak van het medisch attest
 • de handtekening en de stempel van de arts.

Verduidelijking van de werkgever die het arbeidsongeval in de onderwijssector beheert

Voortaan is de Franse Gemeenschap de verantwoordelijke werkgever voor het beheer van arbeidsongevallen van alle personeelsleden van gesubsidieerde onderwijsinstellingen die een weddetoelage van de Franse Gemeenschap krijgen, ongeacht de inrichtende macht: Franse Gemeenschapscommissie, provincies, gemeenten of vzw's.

Dit geldt ook voor arbeidsongevallen van personeelsleden van gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, centra voor leerlingenbegeleiding, diensten voor studie- en beroepsoriëntering en pedagogische begeleidingsdiensten die een weddetoelage van de Franse Gemeenschap ontvangen.

Modernisering van de methodes om de verschillende documenten door te sturen

Tot op heden was enkel de aangetekende zending in de regelgeving voorzien. Voortaan is het mogelijk om elk document langs elektronische weg met ontvangstbevestiging, via persoonlijke afgifte tegen gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging en per aangetekende zending door te sturen. In het specifieke geval van mededelingen tussen de werkgever en de geneeskundige dienst (meestal Medex) wordt de persoonlijke afgifte echter vervangen door gewone brief.

Schrapping van het medisch attest van genezing

De procedure voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen is volledig herzien.

Als je je als slachtoffer genezen acht, moet je geen medisch attest geven. Zes maanden na het arbeidsongeval deelt je werkgever zijn beslissing tot genezenverklaring mee. De datum van consolidatie komt overeen met de datum van kennisgeving van die beslissing en doet de herzieningstermijn lopen.

Als je je niet genezen acht, kan je binnen de zes maanden na het ongeval een uitgebreid medisch verslag indienen waaruit blijvende arbeidsongeschiktheid blijkt. In dat geval word je opgeroepen door de geneeskundige dienst (meestal Medex).

Werkgevers worden geadviseerd om slachtoffers van arbeidsongevallen zo snel mogelijk, en uiterlijk op het moment dat het arbeidsongeval wordt erkend, te informeren over deze mogelijkheid om een uitgebreid medisch verslag in te dienen.

Er verandert echter niets voor slachtoffers van arbeidsongevallen die leiden tot 30 dagen of meer tijdelijke arbeidsongeschiktheid: zij worden automatisch opgeroepen door de bevoegde geneeskundige dienst voor een medisch onderzoek.

Er is een overgangsregeling ingevoerd voor ongevallen die plaatsvinden vóór de inwerkingtreding van het wijzigende koninklijk besluit (meer informatie in de FAQ).

Verduidelijking van het bindende karakter van de conclusies van de geneeskundige dienst tegenover de werkgever

De werkgever is volledig gebonden aan de conclusies van de bevoegde geneeskundige dienst (meestal Medex) en heeft in dit opzicht geen discretionaire bevoegdheid. Hij kan het door de geneeskundige dienst vastgestelde percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid niet verhogen. De rechter is echter niet gebonden aan de conclusies van de geneeskundige dienst.

Betere inachtneming van de hypothese van het overlijden van het slachtoffer in alle fasen van de administratieve procedure

De hypothese dat het slachtoffer overlijdt, of dit nu verband houdt met het arbeidsongeval of niet, wordt beter in acht genomen tijdens de hele administratieve procedure.

Bijvoorbeeld, de rechthebbenden van het slachtoffer dat is overleden voordat de beslissing tot genezenverklaring of toekenning van een rente is genomen, hebben nu een duidelijke mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om het causaliteitsverband tussen het ongeval en het overlijden vast te stellen. Als dit causaliteitsverband is vastgesteld, kunnen ze een rente krijgen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen 8 tot 10 van de wet van 3 juli 1967.

Wijziging van het aanvangspunt van de uitwerking van de herziening, de jaarlijkse bijslagen wegens verergering en de jaarlijkse overlijdensbijslagen

Tot op heden was het aanvangspunt van de uitwerking van de herziening, de jaarlijkse bijslagen wegens verergering en de jaarlijkse overlijdensbijslagen administratief, namelijk de eerste dag van de maand die volgt op het indienen van de aanvraag.

Vanaf 1 juni 2024 is, onder invloed van de jurisprudentie van het Hof van Cassatie, het aanvangspunt medisch:

 • in geval van verergering (in ruime zin): de eerste dag van de maand van verergering
 • in geval van vermindering: de eerste dag van de maand volgend op de vermindering.

De bevoegde geneeskundige dienst (meestal Medex) bepaalt de datum van verergering of vermindering. Deze datum kan uiteraard vroeger vallen dan de dag waarop de aanvraag is ingediend.

FAQ

Begint de communicatie van een document met een termijn? Wat is het beginpunt?

Elke mededeling van een document leidt niet noodzakelijk tot het verlopen van een termijn. Soms is dit echter wel het geval: de kennisgeving van de beslissing tot genezenverklaring, of de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van een rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid, beginnen de herzieningstermijn te lopen.

Om het beginpunt van de termijn te bepalen, moet worden verwezen naar analogie met artikel 53bis van het Gerechtelijk Wetboek. Als er een ontvangstbevestiging is, is de eerste dag van de termijn de dag na de ontvangst. Als er geen ontvangstbevestiging is, is de eerste dag van de termijn de derde werkdag na de verzending.

Is er nog een medisch attest van genezing?

Nee, het medisch attest van genezing is afgeschaft. Als je je als slachtoffer genezen acht, moet je voortaan niet meer naar de dokter om je genezing te laten vaststellen. Aan het einde van een periode van 6 maanden vanaf de datum van het ongeval, stelt je werkgever jou in kennis van een beslissing tot genezenverklaring, waarmee de herzieningstermijn begint.

Wanneer begint de termijn van 6 maanden voor het indienen van een uitgebreid medisch verslag?

Als uit het ongeval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen volgt, heb je 6 maanden vanaf de datum van het ongeval om een uitgebreid medisch verslag in te dienen. Als je geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, neemt je werkgever een beslissing tot genezenverklaring na het verstrijken van deze termijn, maar niet eerder. Kennisgeving van deze beslissing begint de herzieningstermijn (3 jaar). Na het verstrijken van de herzieningstermijn heb je nog de mogelijkheid om een jaarlijkse bijslag aan te vragen, onder de voorwaarden van artikel 5bis van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 en het koninklijk besluit van 13 juli 1970.

Als je 30 dagen of langer blijvend arbeidsongeschikt bent, word je ambtshalve opgeroepen bij de geneeskundige dienst (meestal Medex) en hoef je geen uitgebreid medisch verslag in te dienen. Je mag wel alle medische documenten meebrengen die nuttig kunnen zijn voor je medisch onderzoek.

Is er een model van uitgebreid medisch verslag?

Nee, er is geen model van uitgebreid medisch verslag. Ter illustratie vind je hier de nuttige elementen die een uitgebreid medisch verslag kan bevatten:

 • de aard van de letsels (diagnose)
 • de verrichte onderzoeken en behandelingen (vergezeld van de medische verslagen)
 • de beschrijving van de anatomische en functionele restletsels (vergezeld van de medische verslagen).

Wanneer treden deze wijzigingen in werking? Zijn er overgangsregelingen?

De wijzigingen treden in werking op 1 juni 2024. Er zijn overgangsregelingen voor de administratieve procedure bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen.

Veel dossiers van arbeidsongevallen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen staan nog open omdat de slachtoffers geen medisch attest van genezing hebben ingediend. De overgangsregeling is bedoeld om deze situatie te verhelpen.

Als het arbeidsongeval plaatsvond vóór 1 juni 2024 en leidde tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen, kan je een uitgebreid medisch verslag indienen waaruit een blijvende arbeidsongeschiktheid blijkt vóór 1 december 2024 als er nog geen actie is ondernomen, namelijk:

 • je hebt nog geen medisch attest van genezing ingediend
 • je hebt nog geen uitgebreid medisch verslag ingediend waaruit een blijvende arbeidsongeschiktheid blijkt
 • je werkgever heeft zijn beslissing tot genezenverklaring nog niet meegedeeld.

Als je voor 1 december 2024 geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, stelt de werkgever jou in kennis van zijn beslissing tot genezenverklaring, waarmee de herzieningstermijn begint.

Links

Deel dit artikel

Meer nieuws