Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: opleidingsrecht federale personeelsleden en monitoring percentage personen met een handicap

Publication date
31 mei 2024
Een persoon met een handicap draagt een koptelefoon en gebruikt een brailletoetsenbord van een computer.

De regelgeving tot wijziging van het opleidingsrecht en de monitoring van het percentage van personen met een handicap is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2024.

Deze regelgeving omvat

 • het koninklijk besluit van 18 mei 2024 tot wijziging van het opleidingsrecht voor alle personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt en de monitoring van het percentage van personen met een handicap
 • de omzendbrief nr. 736 van 18 mei 2024 - LEREN OM TE GROEIEN – groeistrategie en investeringsplan voor permanente opleiding voor contractuele en statutaire personeelsleden binnen het federaal administratief openbaar ambt

In het koninklijk besluit:

 • wordt vastgelegd dat elke federale ambtenaar (stagiair, statutair, contractueel) het recht heeft op 5 opleidingsdagen per jaar

 • daarnaast wordt er ook een verfijning aangebracht aan de berekening van het tewerkstellingspercentage voor personen met een handicap.

De omzendbrief:

 • gaat over de invulling van de ‘opleidingsinspanning van gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar en per federaal personeelslid’

 • creëert een gemeenschappelijk referentiekader rond dit leren en ontwikkelen door bijvoorbeeld de verschillende mogelijke leervormen te definiëren
 • geeft richtlijnen voor een investeringsplan dat een groeistrategie voor de komende vijf jaar bevat, gebouwd op drie pijlers: een duidelijke leerstrategie, de uitbouw van een toekomstgerichte leerinfrastructuur en een wendbaar leeraanbod.

Het koninklijk besluit wijzigt volgende koninklijke besluiten:

 • koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

 • koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten
 • koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid
 • koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties
 • koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut
 • koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024, met uitzondering van artikel 7 dat in werking treedt op 2 mei 2024. De info op de website van de BOSA wordt in de eerstvolgende weken aangepast en aangevuld.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws