Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: deeltijdse stage en terbeschikkingstelling 

Publication date
20 juli 2022
poignée de main

De Ministerraad van 15 juli 2022 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling.

Dit ontwerp zorgt ervoor dat: 

 • stagiaires hun stage deeltijds kunnen doen 

 • laatstejaarsstudenten kunnen deelnemen aan contractuele selecties zoals dit al kan voor statutaire selecties 

 • gepensioneerde ambtenaren een arbeidsovereenkomst kunnen krijgen van maximum één jaar op voorwaarde dat de functie in kwestie niet ingevuld kan worden door een statutaire of contractuele selectie  

 • sommige termen zoals ‘SELOR’ aangepast worden 

 • de geldelijke anciënniteit van personen die via de interfederale mobiliteit bij de federale overheid in dienst traden, automatisch erkend wordt 

 • de mogelijkheid ingevoerd wordt om statutaire en contractuele personeelsleden ter beschikking te stellen tijdens een crisis aan sommige overheidsinstellingen die niet onder het federaal administratief openbaar ambt vallen 

 • de terbeschikkingstelling van statutaire en contractuele personeelsleden aan publieke rechtspersonen die samen met de federale dienst deel uitmaken van een expertise-uitwisselingsnetwerk om specifieke projecten te ondersteunen of het personeelslid een bepaalde expertise te laten verwerven  

 • alle personeelsleden die initieel onder een startbaanovereenkomst zijn aangeworven en voldoen aan de andere voorwaarden kunnen worden verlengd tot hun 28 jaar zoals thans is bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 22 april 2020.  

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt  

 • het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen 

 • het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten  

 • het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt  

 • het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19. 

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt 

 • vakbondsonderhandelingen 

 • advies van de Raad van State 

 • handtekening van de Koning 

 • publicatie Belgisch Staatsblad. 

Deel dit artikel

Meer nieuws