Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: managementfuncties

Publication date
19 juni 2024
Een groep mensen, sommigen zittend en sommigen staand, zijn aan het praten met een kop koffie in de hand.

Op 26 april keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de regelgeving rond de managementfuncties in de FOD's, de POD's en ION's.

Op 26 april keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in:

  • afstemming van de regelgeving tussen ’s, ’s en Instellingen van Openbaar nut
  • herziening van de evaluatieprocedure
  • vrijstelling en behoud van resultaten van welbepaalde tests en verbetering werking jury in het selectieproces
  • het recht op outplacement.

Dit ontwerp wijzigt de volgende koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde
  • het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten
  • het koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot vaststelling van het organieke statuut van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  • het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut.

De regelgeving op de website van de FOD BOSA wordt na publicatie in het Belgisch Staatsblad aangepast.

Stappen vóór inwerkingtreding:

  • handtekening van de Koning
  • publicatie Belgisch Staatsblad.

 

Deel dit artikel

Meer nieuws