Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: toekenning maaltijdcheques federaal personeel

Publication date
19 juni 2023
Une personne effectue un paiement électronique sur un ordinateur à l'aide de son smartphone et d'une carte électronique.

De ministerraad van 16 juni 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Voor wie?

•    Personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Mandaathouders hebben ook recht op maaltijdcheques, voor zover de forfaitaire terugbetaling van kosten bij hun dienst hier niet al in voorziet.

Deze maatregel heeft geen betrekking op reizende personeelsleden, die krijgen tegemoetkomingen vastgelegd in artikels 86 en 87 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2017. Het gaat hier over personeel dat, omwille van de aard van hun functie, regelmatig prestaties verricht buiten de administratieve standplaats en waarvan die standplaats is gekoppeld aan hun thuisadres. Zij ontvangen een maandelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, waaraan een bijkomende vergoeding vasthangt om de kosten van internet en telefoongebruik te dekken.

Bedrag

De personeelsleden krijgen per gepresteerde dag een nominatieve elektronische maaltijdcheque, waarvan de nominale waarde is vastgelegd op 6 euro.

Een gepresteerde dag komt overeen met effectief gepresteerde diensten van één dag of een halve dag of elke aangevatte effectieve prestatie.

Voor personeelsleden met een specifiek arbeidsstelsel (bijvoorbeeld continudienst) worden de berekeningsmodaliteiten van het aantal maaltijdcheques aangepast. De categorieën van personeelsleden of de diensten waar deze specifieke berekening betrekking op heeft, worden bepaald door de leidend ambtenaar.

Worden gelijkgesteld met effectieve dienstprestaties en geven toegang tot maaltijdcheques, de periodes van effectieve prestaties tijdens:

 • een terbeschikkingstelling in toepassing van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal administratief openbaar ambt
 • een bezoldigd verlof voor opdracht in België in toepassing van Hoofdstuk XI. ‘Verlof voor opdracht’ van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen
 • een verlof in toepassing van het koninklijk besluit van 2 april 1975 betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen.

Inwerkingtreding

De invoering van maaltijdcheques treedt in werking op 1 januari 2024. De Beleid en Ondersteuning is belast met de uitvoering van de toekenning van maaltijdcheques via een overheidsopdracht (raamovereenkomst).

Opheffing van dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding

Door de invoering van maaltijdcheques in het federaal openbaar ambt wordt de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding opgeheven op 1 januari 2024.

Verdere stappen

 • Vakbondsonderhandelingen in Comité B
 • 2de lezing in de Ministerraad samen met het voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken rond de rationalisering van de bedrijfsrestaurants
 • Advies van de Raad van State
 • Handtekening van de Koning
 • Publicatie Belgisch Staatsblad.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Ontdek de MyGov.be-app!

  Publication date
  14 mei 2024
  De FOD BOSA heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de lancering van onze nieuwste app, MyGov.be! Deze app is ontworpen om jouw interactie met overheidsdiensten eenvoudiger en...