Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: uitbreiding diplomavoorwaarden

Publication date
30 mei 2023
Jonge vrouw die aan een computer werkt

De ministerraad van 26 mei 2023 keurde een project van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen inzake selectie en diplomavoorwaarden in de federale overheid.

Doelstelling

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om makkelijker antwoord te bieden aan de vereisten van de arbeidsmarkt en in het bijzonder mogelijke afwijkingen van diplomavoorwaarden uit te breiden. Op deze manier kan er beter worden ingespeeld op het invullen van knelpuntfuncties en op het verbeteren van de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het openbaar ambt voor meer ervaren profielen.

Concreet

Naast de uitzonderingen op de geldende diplomavoorwaarden zoals deze bepaald zijn in de lijst van knelpuntberoepen bedoeld in artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, worden twee hypothesen toegevoegd:

  • een voor knelpuntfuncties die niet opgenomen zijn in de lijst van het besluit van 2 oktober 1937 maar die in een federale dienst worden vastgesteld na voorafgaand akkoord van het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de BOSA of zijn afgevaardigde en een voorwaarde van vooraf bepaalde nuttige ervaring waarvan de duur afhangt van het dat wordt overwogen door de te vervullen functie (van 2 tot 6 jaar)

     
  • de andere voor functies eigen aan een federale dienst die niet opgenomen zijn in de lijst van het besluit van 2 oktober 1937: ze mogen mits voorafgaand akkoord van het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA of zijn afgevaardigde, afwijken van de nuttige ervaring van de hoger vermelde hypothese, maar moeten toch minstens één jaar vragen.

Dit ontwerp van besluit voorziet ook een algemene regeling voor het toelaten van laatste jaarstudenten tot selecties. In het kader van dit ontwerp wordt de bijlage met de vereiste diploma's naar niveau en inhoud van de te vervullen functie aangepast.

Verdere stappen

  • Vakbondsonderhandelingen in Comité B
  • Advies van de Raad van State 
  • Handtekening van de koning
  •  Publicatie Belgisch Staatsblad.

Deel dit artikel

Meer nieuws