Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wijzigingen lijst bijkomende of specifieke opdrachten voor contractuele medewerkers in de FOD's, POD's, diensten die ervan afhangen en sommige ION

Publication date
06 september 2022
Een werkneemster en haar collega's in een callcenter

De Ministerraad van 2 september 2022 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het besluit van 1 februari 1993 wijzigt tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de FOD’s, POD’s, de diensten die ervan afhangen en in sommige instellingen van openbaar nut (ION).

Doelstelling

De wijziging van deze lijst van bijkomende of specifieke opdrachten zal de ’s, ’s, de diensten die ervan afhangen en sommige toestaan om enkele contractuele medewerkers sneller en meer flexibeler aan te werven.

Concreet

Het ontwerp van koninklijk besluit schrapt een aantal bepalingen van het besluit van 1 februari 1993, actualiseert andere en voegt 12 nieuwe categorieën van personeelsleden toe voor:

 • het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (FOD Justitie) tot 1 januari 2025
 • het crisisbeheer en de noodplanning van het Nationaal Crisiscentrum, van de diensten van de provinciegouverneurs en van de hoge ambtenaar voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de FOD Binnenlandse Zaken
 • het crisisbeheer en de noodplanning van het Crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken
 • de taken van een callcentermedewerker of een telefonisch contactcentermedewerker van de FOD Financiën
 • de logistieke taken in de Afdeling Logistiek van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën
 • de scantaken bij de stafdienst Informatie en Communicatietechnologie van de FOD Financiën
 • de vakantiesector georganiseerd en beheerd door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging
 • de operatoren van C van het callcenter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • artsen van de A3 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • de personeelsleden die België ter beschikking stelt aan het registratiekantoor van het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
 • de personeelsleden belast met audit- en inspectieopdrachten in het kader van luchtvaartveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • de personeelsleden van de FOD BOSA belast met de uitvoering en ondersteuning van selecties en certificeringen voor diensten die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken vallen en voor de veiligheidssector, bewakingssector en gemeenschapswachten.

De publicatie van dit nieuwe koninklijk besluit leidt tot het verstrijken van de volgende besluiten op 1 januari 2023:

 • Koninklijk besluit van 12 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten
 • Koninklijk besluit van 12 juli 2022 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten (nood- en hulpcentrales)
 • Koninklijk besluit van 14 juli 2022 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten (Asiel en Migratie).

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt

 • Vakbondsonderhandelingen
 • Advies van de Raad van State
 • Handtekening door de Koning
 • Publicatie in Belgisch Staatsblad

Deel dit artikel

Meer nieuws