Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wijzigingen selecties, bevorderingen en taalexamens

Publication date
30 november 2022
""

Het koninklijk besluit van 23 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende de selectie van het rijkspersoneel en taalexamens is in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2022 gepubliceerd.

Het koninklijk besluit treedt in werking op 8 december 2022 en wijzigt de regelgeving rond de volgende punten:

 

Inhoudstafel

 • Selecties

  De toelaatbaarheidsvereiste dat men niet ontslagen of niet is afgezet door een tuchtsanctie geldt alleen binnen dezelfde overheidsdienst. Dit betekent dat de aanwervingsdienst moet nagaan of de kandidaat in de drie jaar die aan zijn indiensttreding voorafgaan niet ontslagen is wegens een ernstige fout, niet uit zijn ambt is ontslagen of niet is afgezet door dezelfde overheidsdienst. 

  Ambtenaren van deelstatelijk overheden kunnen meedoen aan selecties bij de federale overheid op basis van een verkregen benoemingsbesluit voor van een gelijkwaardig (niet van toepassing op de procedures waarvoor bijzondere diploma's vereist zijn). 

  Het koninklijk besluit ‘Fast Lane’ wordt in overeenstemming gebracht om de bepalingen toe te passen op de instellingen van sociale zekerheid.

 • Bevorderingsprocedure

  Voor bevorderingen naar de A2 moet het personeelslid minstens een mondelinge proef afleggen en voor bevorderingen naar de klasse A3 minstens een interactieve selectieproef die de generieke competenties of technische competenties meet. De organisatie kan zelf bepalen welk soort proef het meest geschikt is om deze competenties te evalueren. 

  De taak van de leden van de selectiecommissie bestaat erin na deze proef een niet bindend advies te formuleren dat zij meedelen aan de leden van het directiecomité 

  Voor bevorderingen naar de klassen A2 en A5 duidt het directiecomité de leden van de selectiecommissie aan. Bij een gemengde procedure (tegelijkertijd beroep bevordering en mobiliteit of tegelijkertijd bevordering, mobiliteit en rekrutering) is het de directeur-generaal van het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de BOSA die de leden van de selectiecommissie aanduidt

  Bevorderingsprocedures die voor de inwerkingtreding van dit besluit bekend zijn gemaakt, blijven geregeld door de bepalingen die op het moment van hun bekendmaking van toepassing waren.

 • Responsabilisering van kandidaten

  Als een kandidaat zijn bijkomende proef wil annuleren moet hij dit minstens één kalenderdag op voorhand melden. Dit betekent dat de kandidaat zich ten laatste om 23.59 uur op de dag voorafgaand aan die van zijn test moet uitschrijven. Als hij zich niet aan deze voorwaarde houdt, kan hij gedurende 3 maanden niet deelnemen aan of zich inschrijven voor alle bijkomende selectieproeven verbonden aan de reserves waarvan hij deel uitmaakt. 

  Er gelden 5 uitzonderingen op dit principe: 

  • ziekte, aan te tonen via een ziekteattest 

  • een noodgeval dat betrekking heeft op een gezinslid (elke persoon die samenleeft met de kandidaat op dezelfde woonplaats) of een familielid (echtgenoot of wettelijk samenwonende of bloedverwanten in de eerste of tweede graad van de kandidaat). Het bewijs hiervan leveren, hangt af van de situatie. 

  • onmisbare aanwezigheid op het werk. Je moet dit bewijzen met een verklaring op erewoord. Voor afwezigheid van een taaltest moet je een attest van je werkgever voorleggen. 

  • een onderbreking of vertraging van het openbaar vervoer van minstens dertig minuten. De kandidaat moet dit bewijzen door middel van een attest van de betrokken maatschappij van openbaar vervoer (bijvoorbeeld: een hinderattest van de MIVB, een extract van de website of app van de NMBS…) 

  • in het geval van overmacht, dat wil zeggen als de kandidaat onmogelijk zijn verplichting kan nakomen. De kandidaat brengt dan de dienst op de hoogte. De dienst gaat al dan niet akkoord met de reden van overmacht opgegeven door het personeelslid.

 • Taalexamens

  De termen ‘directeur-generaal’ en ‘directoraat-generaal’ vervangen respectievelijk de woorden ‘afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid’ en ‘Selor’ in de relevante artikelen.

  Personeelsleden van een andere kunnen de rol van voorzitter opnemen voor zover zij door de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA gecertificeerd zijn.

  De regeling voor afwezigheid bij taalexamens wordt gelijkgeschakeld met die bij selecties, met andere woorden: een niet geattesteerde afwezigheid leidt tot een uitsluiting van alle andere taalproeven voor een periode van 3 maanden.

 • Contractuele aanwerving

  De BOSA kan contractuele selecties aanleggen voor het volledige federaal openbaar ambt net zoals hij de generieke statutaire selecties organiseert.  

  Dezelfde afwijkingen van diplomavoorwaarden voor statutaire selecties worden van toepassing verklaard. 

  Contractuele selecties voor de specifieke werving van personen met een handicap verlopen op een soepelere manier. De bedoeling hier is het bereiken van het gewenste tewerkstellingspercentage van 3% binnen het federaal openbaar ambt bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage.

 • Geldelijke anciënniteit

  De ambtshalve valorisatie van de geldelijke anciënniteit die erkend wordt bij de indiensttreding, zal toegepast worden op alle personeelsleden van bepaalde rechtspersonen gelinkt aan de publieke sector.

 • Betrokken koninklijke besluiten

  Het koninklijk besluit van 23 oktober 2022 wijzigt het: 

Deel dit artikel

Meer nieuws