Federaal aankoopbeleid 2021-2023: efficiënte, duurzame en innovatieve overheidsopdrachten, met een focus op KMO’s en inclusiviteit

Illustratie met een winkelwagentje op een scherm in het midden, omgeven door illustraties van een vergrootglas op een document, een bestelwagen en een creditcard
De minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter, keurde de nota over het federaal aankoopbeleid 2021-2023 goed.

De nota volgt uit artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 december 2017 rond de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten en is van toepassing op de klassieke sectoren (leveringen en diensten).

Sinds het in werking treden van het koninklijk besluit van 22 december 2017 heeft het dienstencentrum Procurement samen met de leden van het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) vastgesteld dat er verbeterpunten zijn aan het hybride samenwerkingsmodel, opdat dit efficiënter kan functioneren en zo bijdragen aan volgende doelstellingen van het federaal aankoopbeleid:

1. KMO-participatie aan federale overheidsopdrachten verbeteren

De doelstelling hier is om voor kmo’s de toegang tot overheidsopdrachten gemakkelijker maken door meer transparantie, een grotere soepelheid, en een betere kennis van regels en goede praktijken op te zetten, en door meer vertrouwen tot stand te brengen tussen de potentiële partners.

2. Duurzame keuzes stimuleren

De FOD BOSA zal samen met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) de categorieën uit de meerjarenplanning (periode 2022-2025) van de FOD’s en POD’s en Defensie analyseren, op basis van duurzame aandachtspunten.

De analyse moet resulteren in een urgentielijst voor duurzame categorieën, zoals: voertuigen, voedsel en drank, bouw- en landschapsmaterialen, elektronica en ICT, medische verbruiksartikelen, textiel, werkkleding,…).

Er wordt gestreefd naar 100% duurzame aankopen voor overheidsopdrachten die in deze categorieën vallen. De urgentielijst zal om de 3 jaar geactualiseerd worden.

Circulaire economie in overheidsopdrachten

De federale aanbestedende overheden stimuleren de samenwerking met maatwerkbedrijven waar mogelijk. Dit gebeurt met respect voor de regelgeving overheidsopdrachten en het gelijkheids-, transparantie- en non-discriminatie beginsel.

FIDO en de FOD BOSA maken een voorstel op hoe de categoriegerichte vorming en training rond duurzame aankopen en de ondersteuning van aankoopdiensten door de cellen duurzame aankopen of andere interne diensten verbeterd kan worden.

Transitie naar koolstofvrije economie

Via duurzame overheidsopdrachten wordt de transitie naar een koolstofvrije economie verzekerd (vergroening van wagenpark, aankoop van groene stroom, aankoop volgens de principes van circulaire economie, keuze van gunningscriteria, ...).

Een tool rond duurzaamheidscriteria en eisen

Een tool om duurzaamheidscriteria en eisen te definiëren wordt gecreëerd.

3. Innovatieve overheidsopdrachten

Het dienstencentrum Procurement zal een ‘innovatieve pijler’ voor overheidsopdrachten oprichten. Het doel van deze ‘innovatieve pijler’ is het adviseren en ondersteunen van federale organisaties, het bepalen en voorstellen van een innovatieve aankoopstrategie en het stimuleren van innovatieve federale aankopen.

4. Inclusieve aankopen

Het federaal aankoopbeleid wil inclusieve aankopen bevorderen om discriminatie binnen overheidsopdrachten te verminderen. Dit is mogelijk door ‘inclusive design’ te gebruiken. ‘Inclusive design’ bestaat uit het ontwerpen van tools en applicaties die toegankelijk zijn voor mensen met verschillende achtergronden of beperkingen.

5. Betere ondersteuning dankzij een nieuw e-Procurementplatform

In de komende jaren zal de FOD BOSA de huidige, verouderde e-Procurement-applicaties vervangen door een volledig nieuw e-Procurement-platform. Het nieuwe platform e-Procurement zal gratis ter beschikking gesteld worden aan de gebruikers van het platform. Daarnaast zal het only once-principe (unieke gegevensinzameling) toegepast worden. 

De ontwikkeling van de basisversie van dit nieuwe platform startte in 2020 en wordt in 2022 voortgezet.

6. Betere ondersteuning van federale aankopers

De beroepscompetenties van de federale aankopers worden verbeterd. Hiervoor ontwikkelen onze collega’s van het dienstencentrum Procurement:

  • opleidingstrajecten voor federale aankopers, in samenwerking met het opleidingsinstituut van de FOD BOSA en Defensie
  • documenten die de kennis van federale aankopers rond overheidsopdrachten verbeteren.

Meer info