Nieuw kadaster voor persoonsgegevens bij federale overheid

Flux de données
De federale overheid is in het bezit van persoonlijke data van burgers, vanuit haar rol als dienstverlener. Deze worden bijgehouden in authentieke bronnen. Voor het grote publiek is het niet altijd duidelijk om welke persoonsgegevens het gaat, waarvoor ze worden opgeslagen en wie ze beheert. Om daar klaarheid in te scheppen, maakt FOD BOSA werk van een centraal gegevenskadaster.

De digitale revolutie brengt heel wat goeds met zich mee. Zo is het mogelijk om allerlei data veel vlotter te verwerken en uit te wisselen. Ook voor overheidsinstanties is dat een interessante toepassing, waarmee ze de burgers nog beter van dienst kunnen zijn.  

Een belangrijke voorwaarde is wel dat het beheer van deze persoonsgegevens veilig én met respect voor de privacy gebeurt. Alle federale overheidsdiensten volgen dan ook nauwgezet de regelgeving. Een voorbeeld daarvan is de ‘only once’-wet, die uitgaat van het principe van unieke gegevensinzameling. Op die manier wordt het hergebruik verplicht van gegevens die al beschikbaar zijn in authentieke bronnen. 

Transparantie voorop 

Maar ook transparantie is van groot belang in deze kwestie. Al helemaal voor de federale overheid, die hierin een voorbeeldfunctie wil opnemen. Daarom kreeg FOD BOSA de opdracht om een gegevenskadaster uit te werken, waaruit elke burger kan afleiden welke van zijn persoonsgegevens bij welke overheidsinstantie zitten, wie deze kan consulteren en wat ermee gedaan wordt. Als derden toegang hebben tot bepaalde gegevens, zal ook duidelijk vermeld staan om welke actoren het gaat en waarom zij er gebruik van maken. Tot slot zal bij dit alles ook steeds verwezen worden naar de wettelijke basis. 

Centralisering als uitgangspunt 

Momenteel worden deze gegevens binnen de federale overheid beheerd per authentieke bron, waar telkens een apart verwerkingsregister wordt bijgehouden door de overheidsdienst die ervoor verantwoordelijk is. Het opzet van het gegevenskadaster is dus om daar één centraal raadpleegbaar en gebruiksvriendelijk register van te maken. FOD BOSA maakt zich sterk deze tool nog voor het einde van het jaar te lanceren en aan te bieden aan de andere overheidsdiensten, zodat we de burger doorlopend in alle transparantie kunnen informeren.