Overheidsbegroting

 

In België hebben zowel de Federale overheid als de Gemeenschappen en Gewesten bevoegdheden binnen het begrotingsbeleid op vlak van de opmaak, de uitvoering, de monitoring en de neerlegging. Deze pagina geeft vooreerst een toelichting op het federale begrotingsbeleid en werpt ook een blik op de opdrachten die de FOD BOSA hierbij opneemt.

Zoals elke organisatie heeft ook een federale organisatie / administratie nood aan financiële middelen om te kunnen functioneren. Deze financiële middelen worden opgenomen in de federale begroting.  
 
De FOD BOSA ondersteunt de Minister van begroting en de federale regering bij de voorbereiding en uitvoering van het federale begrotingsbeleid. Dit zowel op vlak van de opmaak, de uitvoering, de monitoring en de neerlegging in de Kamer van volksvertegenwoordigers van de federale begroting.

 

Algemene informatie over de federale begroting

Onderstaande linken maken je wegwijs in de federale begroting.

Federale wetgeving 

Contact: budget_begroting@bosa.fgov.be

 

Federale begroting in cijfers 

Ben je op zoek naar cijfers en tabellen van de huidige federale begroting of de historiek, dan kan je deze hieronder terugvinden.

Contact: budget_begroting@bosa.fgov.be

 

Monitoringcomité en andere federale begrotingsactoren

De FOD BOSA is een belangrijke actor in het begrotingsbeleid. Zo is ze voorzitter van het Monitoringcomité en staat ze in voor het secretariaat. In deze rubriek lichten we ook enkele andere federale controleorganen toe.

Contact Monitoringcomité : macrobudget@bosa.fgov.be
Contact andere federale begrotingsactoren : budget_begroting@bosa.fgov.be

In België hebben zowel de Federale overheid als de Gemeenschappen en Gewesten een eigen begroting. Op deze pagina kan je hierover meer informatie terugvinden en kom je te weten welke rol de FOD BOSA hierin opneemt.

In België maken de verschillende beleidsniveaus een begroting op. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) staat in voor het opmaken van een gegroepeerd overzicht  va de cijfers m.b.t. de uitgaven en ontvangsten. 

Om het INR te ondersteunen in haar opdracht, werd een samenwerkingsverband opgezet tussen de beleidsniveaus wat resulteerde in de Algemene Gegevensbank.
 

Algemene informatie over de verschillende begrotingen in België

Op zoek naar de verschillende begrotingen in België, de inkomsten en uitgaven van ons land ? Meer weten over andere specifieke onderwerpen gelinkt aan begrotingen in België ? Hieronder kom je meer te weten.

Contact: macrobudget@bosa.fgov.be
 

Algemene Gegevensbank: cijfers en tabellen

Wat is de Algemene Gegevensbank en hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus ? Op zoek naar cijfers en tabellen van de Belgische voorbereiding voor Europese rapportering ?

Samenwerkingsakkoord : Algemene Gegevensbank

Contact: rapportbudget@bosa.fgov.be

Als lidstaat werkt België binnen een Europese context op vlak van het begrotingsbeleid. Op onderstaande pagina kom je meer te weten over het Europees begrotingskader.

Het Europees begrotingskader bevat verplichtingen en vereisten die de lidstaten van de Europese Unie moeten naleven bij de opmaak en de uitvoering van hun begroting. Het bevat een reeks regels die moeten waarborgen dat landen in de Europese Unie gezonde openbare financiën nastreven en hun begrotingsbeleid coördineren. 

In het kader van de Europese budgettaire verplichtingen, staat de FOD Beleid en Ondersteuning, de Minister van Begroting en de Federale Regering bij.
 

Algemene informatie over het Europees begrotingskader

Meer weten over het stabiliteits- en groeipact ? Wens je het stabiliteitsprogramma of het ontwerpbegrotingsplan te consulteren :

Europese wetgeving

Contact: macrobudget@bosa.fgov.be
 

Europees Stelsel van Rekeningen

Binnen de Europese Unie gebeurt de opmaak van de overheidsrekeningen volgens het Europees Stelsel van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR). In België is het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) ook verantwoordelijk voor deze aanpak naar Europa toe. Het krijgt hiervoor de gegevens van de FOD BOSA via de Algemene Gegevensbank. 

Contact: macrobudget@bosa.fgov.be