Overheidsbegroting

 

In België hebben zowel de Federale overheid als de Gemeenschappen en Gewesten bevoegdheden binnen het begrotingsbeleid op vlak van de opmaak, de uitvoering, de monitoring en de neerlegging. Deze pagina geeft vooreerst een toelichting op het federale begrotingsbeleid en werpt ook een blik op de opdrachten die de FOD BOSA hierbij opneemt.

Zoals elke organisatie heeft ook een federale organisatie / administratie nood aan financiële middelen om te kunnen functioneren. Deze financiële middelen worden opgenomen in de federale begroting.  
 
De FOD BOSA ondersteunt de Minister van begroting en de federale regering bij de voorbereiding en uitvoering van het federale begrotingsbeleid. Dit zowel op vlak van de opmaak, de uitvoering, de monitoring en de neerlegging in de Kamer van volksvertegenwoordigers van de federale begroting.

 

Algemene informatie over de federale begroting

Onderstaande linken maken je wegwijs in de federale begroting.

Federale wetgeving 

Contact: budget_begroting@bosa.fgov.be

 

Federale begroting in cijfers 

 

Federale begroting in één oogopslag

 

Ben je op zoek naar cijfers en tabellen van de huidige federale begroting of de historiek, dan kan je deze hieronder terugvinden.

 

Eindejaarsraming

Het is belangrijk om te benadrukken dat de meeste van de gehanteerde gegevens nog altijd ramingen zijn. De cijfers kunnen de komende maanden dus nog evolueren. 

Lees de volledige nota over de eindejaarsraming.

Contact: budget_begroting@bosa.fgov.be

 

Monitoringcomité en andere federale begrotingsactoren

De FOD BOSA is een belangrijke actor in het begrotingsbeleid. Zo is ze voorzitter van het Monitoringcomité en staat ze in voor het secretariaat. In deze rubriek lichten we ook enkele andere federale controleorganen toe.

Contact Monitoringcomité : macrobudget@bosa.fgov.be
Contact andere federale begrotingsactoren : budget_begroting@bosa.fgov.be

 

Spending review

Een spending review, of uitgaventoetsing, wordt door de OESO gedefinieerd als een proces van het ontwikkelen en aannemen van alternatieve beleidsopties door de bestaande uitgaven van de overheid te analyseren.  Het proces van spending review wordt gekoppeld aan het begrotingsproces. Met een spending review wil men de effectiviteit van uitgavenprogramma’s en het beleid verbeteren,  de uitgaven beter afstemmen op prioriteiten van de overheid en het niveau van de totale uitgaven beter  beheersen. Op die manier kan ook ruimte worden gemaakt worden voor bijkomende groeibevorderende investeringen.

In 2019 startte de FOD BOSA met de steun het Europees programma voor structurele hervormingen een project rond de invoering van spending reviews voor de federale overheid. Er werd hiervoor samengewerkt met de OESO.

De Ministerraad van 18 december 2020 keurde, op voorstel van de Staatssecretaris van Begroting, het implementatieplan en de timing voor de introductie van spending reviews in het federale begrotingsproces goed. De OESO nota “ Technical Note on how to integrate Spending Reviews in the Federal Budgetary System in Belgium” die aan de basis ligt van de nota ministerraad kan je hier terugvinden.

Op de Ministerraad van 12 februari 2021 werd beslist om de eerste drie pilootprojecten op te starten:

  • de impact van een veralgemeend telewerk op de organisatie en de uitgaven van de federale overheid;
  • de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing;
  • een doelmatige zorg.

Je kunt hier de finale rapporten consulteren : telewerk en vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Het rapport met betrekking tot de doelmatige zorg is een intermediair rapport en wordt later gepubliceerd

In België hebben zowel de Federale overheid als de Gemeenschappen en Gewesten een eigen begroting. Op deze pagina kan je hierover meer informatie terugvinden en kom je te weten welke rol de FOD BOSA hierin opneemt.

In België maken de verschillende beleidsniveaus een begroting op. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) staat in voor het opmaken van een gegroepeerd overzicht  va de cijfers m.b.t. de uitgaven en ontvangsten. 

Om het INR te ondersteunen in haar opdracht, werd een samenwerkingsverband opgezet tussen de beleidsniveaus wat resulteerde in de Algemene Gegevensbank.
 

Algemene informatie over de verschillende begrotingen in België

Op zoek naar de verschillende begrotingen in België, de inkomsten en uitgaven van ons land ? Meer weten over andere specifieke onderwerpen gelinkt aan begrotingen in België ? Hieronder kom je meer te weten.

Contact: macrobudget@bosa.fgov.be
 

Algemene Gegevensbank: cijfers en tabellen

Wat is de Algemene Gegevensbank en hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus ? Op zoek naar cijfers en tabellen van de Belgische voorbereiding voor Europese rapportering ?

Samenwerkingsakkoord : Algemene Gegevensbank

Contact: rapportbudget@bosa.fgov.be

Als lidstaat werkt België binnen een Europese context op vlak van het begrotingsbeleid. Op onderstaande pagina kom je meer te weten over het Europees begrotingskader.

Het Europees begrotingskader bevat verplichtingen en vereisten die de lidstaten van de Europese Unie moeten naleven bij de opmaak en de uitvoering van hun begroting. Het bevat een reeks regels die moeten waarborgen dat landen in de Europese Unie gezonde openbare financiën nastreven en hun begrotingsbeleid coördineren. 

In het kader van de Europese budgettaire verplichtingen, staat de FOD Beleid en Ondersteuning, de Minister van Begroting en de Federale Regering bij.
 

Algemene informatie over het Europees begrotingskader

Meer weten over het stabiliteits- en groeipact ? Wens je het stabiliteitsprogramma of het ontwerpbegrotingsplan te consulteren :

Europese wetgeving

Contact: macrobudget@bosa.fgov.be
 

Europees Stelsel van Rekeningen

Binnen de Europese Unie gebeurt de opmaak van de overheidsrekeningen volgens het Europees Stelsel van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR). In België is het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) ook verantwoordelijk voor deze aanpak naar Europa toe. Het krijgt hiervoor de gegevens van de FOD BOSA via de Algemene Gegevensbank. 

Contact: macrobudget@bosa.fgov.be