De algemene toelichting bij de begroting

De algemene toelichting bij de begroting geeft de relatie tussen de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting weer.  In dit document worden zowel de ontvangsten als de uitgaven besproken en wordt een algemeen beeld van het begrotingsbeleid van de regering gegeven.  Hierdoor is de algemene toelichting bij de begroting, hoewel ze louter informatief is, een belangrijk document omdat ze vorm geeft aan het principe van de eenheid van begroting.

De preambule van dit document bevat de algemene begrotingstabel. Deze vormt de raming van de ontvangsten en uitgaven van de Staat.

Algemene begrotingstabel
Bron: Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021 - ALGEMENE TOELICHTING  

Na de algemene begrotingstabel volgen 4 delen:

Het eerste deel heeft betrekking op het regeringsbeleid. Het geeft toelichting over de context, het begrotingsbeleid, het budgettair meerjarenkader, het financieel beleid en het vergrijzingsbeleid.

 Première partie – La politique du gouvernement – Chapitre 1 La politique budgétaire

Voorbeeld van een tabel: eerste deel - Het regeringsbeleid - Hoofdstuk 1: het begrotingsbeleid - §1 De begroting 2021.
Bron: Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor  het begrotingsjaar 2021 - ALGEMENE TOELICHTING

Het tweede deel is een economisch verslag waarin de internationale economische context en de verwachte economische evolutie in België wordt uiteengezet.

Het derde deel bestaat uit het begrotingsverslag van de federale overheid zelf. Het geeft een gedetailleerde uiteenzetting van de budgettaire evoluties. Dit deel is op haar beurt gestructureerd in vijf hoofdstukken: 

  • Hoofdstuk 1: de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven van het lopende jaar en van het jaar dat het voorwerp uitmaakt van de begroting; 
  • Hoofdstuk 2: de geraamde fiscale en niet-fiscale ontvangsten van het lopende jaar dat het voorwerp uitmaakt van de begroting. Hierin worden onder andere de parameters en de methodes beschreven die gekozen werden voor de evaluatie van de ontvangsten;
  • Hoofdstuk 3: de analyse van de primaire uitgaven en van de schuld en de rentelasten van het lopende jaar en van het jaar dat het voorwerp uitmaakt van de begroting en een commentaar op het regeringsbeleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (solidariteitsnota);
  • Hoofdstuk 4 gaat over de budgettaire gevolgen van de betrekkingen tussen de federale overheid en andere overheden;
  • Hoofdstuk 5 bevat een commentaar over de ontvangsten en uitgaven van de te consolideren instellingen van de federale overheid.

Het vierde en laatste deel bespreekt de budgettaire en financiële toestand van de stelsels van sociale bescherming.

De algemene toelichting bij de begroting van de voorbije jaren vind je op de site van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Meer informatie :