De algemene uitgavenbegroting

De algemene uitgavenbegroting bevat alle voorziene uitgaven voor het betrokken begrotingsjaar in de vorm van een wet en tabellen. Het document wordt aangevuld met verantwoordingen.

De algemene uitgavenbegroting begint met een algemene inleiding en de verantwoording van de algemene wettelijke bepalingen en de bijzondere bepalingen voor de departementen.

Daarna volgt het wetsontwerp, dat 6 hoofdstukken bevat :

 • de algemene bepalingen
 • de bijzondere bepalingen van de departementen
 • de raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen
 • de bepalingen met betrekking tot de terugbetalings- en toewijzingsfondsen
 • de bepalingen met betrekking tot de staatsdiensten met afzonderlijk beheer
 • de bepalingen met betrekking tot de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer.

Tot slot worden de krediettabellen bij de wet gevoegd. Deze beschrijven:

 • de dotaties en departementale begrotingen;
 • de raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen[GDS3] ;
 • de terugbetalings- en toewijzingsfondsen;
 • de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie;
 • de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer.

De verantwoording van de algemene uitgavenbegroting bestaat uit toelichtende nota’s die per sectie (of departement) de algemene beleidslijnen uiteenzetten, hoewel deze in de praktijk vooral in de algemene beleidsnota’s opgenomen worden. Ook de toegewezen opdrachten en de nagestreefde doelstellingen staan in de toelichtende staten per organisatieafdeling. Elke nota bevat ook de middelen die moeten worden ingezet om de doelstellingen te behalen.

Hoewel er niet over de verantwoording gestemd wordt, moet de regering op overtuigende wijze toelichting verschaffen bij de beleidsinhoud. Hiertoe zorgt de regering ervoor dat er in de verantwoording indicatoren worden opgenomen die een reële evaluatie van de realisaties mogelijk maken en concrete becijferde gegevens over de resultaten van het voorgaande jaar.

De begrotingen van de voorbije jaren vindt je hier :

Meer informatie :