Periodieke rapportering over de uitvoering van de begroting

Om het begrotingstoezicht op de Lidstaten te versterken heeft de Europese Unie richtlijn 2011/85/EU goedgekeurd. Artikel 3.2 van deze richtlijn bepaalt dat de Lidstaten verplicht zijn vanaf 2014 regelmatig gegevens te publiceren met betrekking tot de uitvoering van de begroting van de verschillende overheden. 

Deze begrotingsgegevens bestaan uit een samenvatting van de ontvangsten, de uitgaven en het saldo. Zij moeten maandelijks gepubliceerd worden voor de federale overheid, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies en de subsector van de sociale zekerheid en driemaandelijks voor de lokale overheden: Provincies, Steden en Gemeenten, OCMW, politiezones en hulpverleningszones. 

De publicatie van deze gegevens wordt op dit blad uitgevoerd. Hieronder staan:  

  • een bestand dat, voor elke entiteit, gegevens voor de uitvoering van begroting bevat;  
  • een bestand dat, voor elke entiteit, de methode beschrijft die gehanteerd wordt om deze gegevens te bekomen. 

Deze richtlijn bepaalt ook in haar artikel 14, paragraaf 3 dat de Lidstaten, voor alle subsectoren van de overheid, belast zijn met het publiceren van “relevante informatie over voorwaardelijke verplichtingen met mogelijk grote gevolgen voor de overheidsbegrotingen, zoals onder meer overheidsgaranties, oninbare leningen uit de exploitatie van overheidsbedrijven voortvloeiende verplichtingen, met vermelding van de omvang ervan. Tevens publiceren de lidstaten informatie over overheidsparticipaties in kapitaal van particuliere en overheidsbedrijven, voor zover het om economisch significante bedragen gaat.” 

De meest recente gegevens met betrekking tot de voorwaardelijke verplichtingen zijn hieronder te downloaden. 

Overheidsgaranties (2010-2020)
Niet-renderende leningen van de overheid (2010-2020)
Totaal aan uitstaande schulden gerelateerd aan publiek-private samenwerkingen (PPS) geregistreerd buiten de balans van de overheid (2010-2020)
Passiva van buiten de overheidsperimeter geklasseerde overheidsbedrijven (2013-2019)
Portfolio van overheidsparticipaties in particuliere en overheidsbedrijven (2013-2019)