Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Privacyverklaring ondernemers voor e-Procurementplatform

Versie 26/01/24

In de applicatie worden zogenaamde 'cookies' gebruikt: kleine data- of tekstbestanden die door de browser op je computer worden bewaard. Zulke cookies hebben verschillende doeleinden:

 • Een technisch cookie houdt bijvoorbeeld de voorkeurstaal bij.
 • Een sessiecookie is een tijdelijk cookie om tussen de verschillende applicaties te kunnen navigeren zonder zich opnieuw te moeten aanmelden.
 • Een tracking cookie houdt uw surfgedrag op de website bij. Met een tracking cookie kunnen de websites op een gepersonaliseerde wijze aan je getoond worden.

De BOSA gebruikt de cookies om je bezoek aan de websites aangenamer te maken door onder andere aan technische keuzes te herinneren zoals je voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan je volgende bezoek vergemakkelijken en nuttiger maken. Daarom kan je ze niet uitschakelen.

Hoe we omgaan met je gegevens als ondernemer

Onze privacyverklaring

Je gegevens worden verwerkt zoals bepaald in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna afgekort tot AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 • voornaam
 • achternaam
 • geslacht (af te leiden uit de gekozen aanspreking)
 • taal
 • telefoonnummer
 • faxnummer
 • e-mail
 • adres
 • gebruikersnaam

We bewaren de gegevens zoals jij ze in het registratieformulier ingevuld hebt.

Voor welke doeleinden verwerken we je gegevens?

 • Je voor- en achternaam en gebruikersnaam dienen ter identificatie.
 • De aanspreking dient als begroetingswijze in onze correspondentie.
 • De taalkeuze dient om met jou in deze taal te communiceren.
 • Je adres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer dienen om met jou in contact te treden.
 • Indien van toepassing verwerken we de handtekeninformatie (beschikbaar in het gebruikte digitale handtekencertificaat) van de personen die het indieningsrapport ondertekenen.
 • Indien van toepassing gebruiken we het rijksregisternummer van de persoon die in de UEA-toepassing attesten opvraagt uit MyTelemarc om na te gaan of deze persoon over de nodige machtigingen beschikt voor het opgegeven KBO-nummer.

Je persoonsgegevens worden op verschillende plaatsen in het platform gebruikt, veelal ter identificatie van wie een bepaalde actie gesteld heeft of wie dient gecontacteerd te worden.

Enkele voorbeelden: visitekaart, indienen van een offerte, gegevens op een pv van opening, …

Daarnaast gebruiken we je gegevens om je te kunnen contacteren. Het kan hierbij gaan om mails die automatisch worden verstuurd door het platform (hierna systeemmails genoemd) of om nieuwsbrieven die verstuurd worden door personeelsleden van de FOD BOSA om je te informeren over materies gerelateerd aan overheidsopdrachten, over de werking van het platform, enz.

Met wie delen we je gegevens en waarom?

Je persoonsgegevens worden doorheen het volledige aankoopproces van de op verschillende plaatsen in de applicaties aan deze aanbestedende overheid ter beschikking gesteld. Deze gegevens zijn nodig om je te identificeren of je te kunnen contacteren.

Gebruikers kunnen je persoonsgegevens op het pv van opening lezen.

Ondernemers kunnen mits het ingeven van een (deel van een) KBO-nummer en/of (een deel van) je voor- of achternaam je volledige voor- en achternaam in de module Indieningsrechten op e-Tendering lezen.

Afhankelijk van de functionaliteiten die je gebruikt (bijvoorbeeld opvragen van attesten uit MyTelemarc, …) worden je gegevens via webservice verwerkt door externe systemen van andere overheidsdiensten.

Verder worden je persoonsgegevens uit het platform door personeelsleden van de FOD Beleid en Ondersteuning gebruikt voor interne applicaties en voor overheidscommunicatie die met de materie overheidsopdrachten gerelateerd zijn. Voor deze overheidscommunicatie kunnen je gegevens aan andere overheidsinstellingen doorgegeven worden.

Tot slot worden je persoonsgegevens met onze dienstverlener gedeeld om technische problemen die aan het account gerelateerd zijn te kunnen oplossen. De dienstverlener gebruikt je gegevens uitsluitend op expliciete vraag van de dienst e-Procurement.

Wat zijn je rechten?

Je kan via je profiel je profielgegevens:

 • raadplegen
 • corrigeren
 • verwijderen. (*)

(*) Om technische redenen worden accounts in sommige gevallen niet verwijderd, maar wel volledig geanonimiseerd (bijvoorbeeld wanneer de account gelinkt is aan een actief dossier).

Je kan via 'Mijn profiel' onderaan rechts je datagegevens downloaden. Dit bestand bevat:

 • je actuele profielgegevens
 • de lijst van acties die je in het afgelopen jaar op het platform hebt ondernomen. Je kan altijd een volledig overzicht opvragen via e.proc@publicprocurement.be.

Je kan vragen je e-mailadres niet langer voor nieuwsbrieven te gebruiken.

Hiervoor kan je de uitschrijvingslink in de communicatie gebruiken.

Wat zijn je plichten om gegevens te verstrekken?

Je moet je gegevens volledig en correct registreren. Bij wijzigingen moet je deze in je profiel en visitekaart aanbrengen.

Verder moet je volgens de voorschriften van de opdrachtdocumenten de gevraagde persoonsgegevens aan de aanbestedende overheid bezorgen.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

De FOD BOSA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van je persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gemaakt om je rechten, de veiligheid en de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. Als er zich toch een incident zou voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier op de site of via dpo@bosa.fgov.be.

Wat kan jij doen om je persoonsgegevens te beschermen?

 • Kies een sterk wachtwoord met minstens 13 karakters.
 • Geef je wachtwoord niet door.

Meer tips op https://safeonweb.be.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

 • Je account wordt bewaard tot het moment dat je het zelf op het platform verwijdert of of na twee jaar inactiviteit.
 • Openbare documenten (bijvoorbeeld pv van opening, …) worden bewaard volgens de geldende wettelijke bepalingen.
 • Informatie die in de UEA-toepassing wordt verstrekt door de eindgebruiker of die op verzoek van de eindgebruiker wordt opgehaald uit MyTelemarc, wordt slechts bewaard tot de actieve sessie voor het opstellen of aanvullen van het UEA wordt beëindigd. Dit gebeurt hetzij automatisch (na een in de toepassing vastgelegde periode van inactiviteit bij de eindgebruiker), hetzij wanneer de eindgebruiker de sessie zelf beëindigt, bijvoorbeeld door het afsluiten van de browser.

Weigering verwerking persoonsgegevens ondernemersaccount

Met een account kan je onder andere

 • Zoekprofielen opstellen en bewaren
 • Je gratis abonneren op een overzicht van opdrachten die aan je zoekprofiel(en) beantwoorden
 • Een visitekaartje aanmaken waarmee aankopers je kunnen terugvinden
 • Deelnemen aan fora
 • Aanvragen tot deelneming en offertes indienen

Zonder een account kan je enkel:

 • Gepubliceerde overheidsopdrachten opzoeken en raadplegen.

Onze contactgegevens

FOD Beleid en Ondersteuning

DG Federale Accountant en Procurement

Dienst e-Procurement

WTC III

Simon Bolivarlaan 30 bus 1

1000 Brussel

02/ 740 80 00

e.proc@publicprocurement.be

Nieuws