Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale begrotingswetgeving

InhoudstafelDe Grondwet 

artikels 170 tot 181

Wetten

Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof

Wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

Programmawet van 22 december 2008 (Artikels 9 tot 15: Controle van de vastleggingen)

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut

Koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat

Koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole

Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat

Koninklijk besluit van 29 april 2012 dat de vorm bepaalt waarin de rekening van uitvoering van de begroting van de diensten van het algemeen bestuur moet worden opgemaak

Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot uitvoering van artikel 109/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat tot vaststelling van de modaliteiten en het bedrag van de geldboete alsook de beweegredenen die de vertraging rechtvaardigen bij het bezorgen van de rekeningen aan de minister van Begroting

Koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de administratieve en begrotingscontrole (PDF, 3.31 MB)

 Omzendbrief

Omzendbrief van 29 januari 2014 betreffende de vastlegging van de meerjarige overeenkomsten en overheidsopdrachten

 

Samenwerkingsakkoord

Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie

Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens en tot aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses