Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 6 juni 2016

Koninklijk besluit van 6 juni 2016 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut.

Belgisch Staatsblad van 16 juni 2016 (PDF, 214.45 KB)