Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

63 resultaten
Rss
 1. Wet van 22 december 2023

  Wet van 22 december 2023 tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO’s tot die opdrachten te bevorderen Belgisch Staatsblad van 8...
 2. Wet van 8 december 2022

  Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie Laatste versie
 3. Wet van 9 juni 2020

  Wet van 9 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt...
 4. Wet van 25 juni 2017

  Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand...
 5. Wet van 11 december 2016

  Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken Belgisch Staatsblad van 22 december 2016
 6. Wet van 17 juni 2016

  Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.
 7. Wet van 17 juni 2016 - overheidsopdrachten

  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016. Deze wet is gewijzigd door: Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet...
 8. Wet van 5 mei 2014

  Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de...
 9. Wet van 28 maart 2014

  Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de...
 10. Koninklijk besluit van 28 februari 2014

  Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale...
 11. Wet van 15 september 2013

  Wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden Gecoördineerde...
 12. Wet van 17 juni 2013

  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies...
 13. Wet van 15 augustus 2012

  Wet van 15 augustus 2012 houdende de oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator Laatste versie
 14. Wet van 19 juli 2012

  Wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector Gecoördineerde versie
 15. Wet van 13 augustus 2011

  Wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch...
 16. Wet van 13 april 2011 

  Wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof Belgisch Staatsblad van 10 mei 2011
 17. Wet van 20 juli 2007

  Wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst Gecoördineerde versie...
 18. Wet van 4 juni 2007

  Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector Gecoördineerde versie (Justel)
 19. Wet van 10 mei 2007

  Wet van 10 mei 2007 tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie Gecoördineerde versie (Justel)
 20. Wet van 10 mei 2007

  Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden Gecoördineerde versie (Justel)
 21. Wet van 10 mei 2007

  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen Gecoördineerde versie (Justel)
 22. Wet van 10 mei 2007

  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie Gecoördineerde versie (Justel)
 23. Wet van 15 juni 2006

  Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. Laatste versie