Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

529 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 22 oktober 2017

  tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen Laatste versie
 2. Koninklijk besluit van 31 juli 2017

  Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid...
 3. Koninklijk besluit van 21 juli 2017

  Koninklijk besluit van 21 juli 2017 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het...
 4. Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 5. Omzendbrief nr. 659 van 10 juli 2017

  Omzendbrief nr. 659 van 10 juli 2017 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2017 en 2018 en de...
 6. Koninklijk besluit van 25 juni 2017

  Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juni...
 7. Wet van 25 juni 2017

  Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand...
 8. Koninklijk besluit van 18 juni 2017

  Koninklijk besluit van 18 juni 2017 - Plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2017.
 9. Koninklijk besluit van 26 april 2017

  Koninklijk besluit van 26 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en tot wijziging van het koninklijk...
 10. Koninklijk besluit van 25 april 2017

  Koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde...
 11. Omzendbrief nr. 658 van 21 april 2017

  Omzendbrief nr. 658 van 21 april 2017 - De vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 12. Koninklijk besluit van 18 april 2017

  Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017.
 13. Koninklijk besluit van 9 maart 2017

  Koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van diverse bepalingen rond flexwerk in de overheidssector Belgisch Staatsblad van 21 maart 2017
 14. Koninklijk besluit van 24 februari 2017

  Koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende de uitvoering van artikel 43ter, § 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966...
 15. Koninklijk besluit van 24 februari 2017

  Koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende aanwijzing van de leden van de Commissie opgericht bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende uitvoering van...
 16. Koninklijk besluit van 22 februari 2017

  Koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de overgangsregeling van huidige managementfuncties ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning...