Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

521 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 15 mei 2022

  Koninklijk besluit van 15 mei 2022 betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van de koninklijk besluiten van...
 2. Koninklijk besluit van 10 april 2022

  Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt
 3. Koninklijk besluit van 9 maart 2022

  Koninklijk besluit van 9 maart 2022 van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst met...
 4. Koninklijk besluit van 9 maart 2022

  Koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader...
 5. Ministerieel besluit van 9 februari 2022

  Ministerieel besluit van 9 februari 2022 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Gecoördineerde versie
 6. Omzendbrief nr. 703 van 4 februari 2022

  Omzendbrief nr. 703 van 4 februari 2022 - Tijdelijke aanpassing van de richtlijnen inzake het geneeskundig getuigschrift voor de personeelsleden van het federaal administratief...
 7. Omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021

  Omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2022 en 2023 en de...
 8. Koninklijk besluit van 21 december 2021

  Koninklijk besluit van 21 december 2021 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor...
 9. Koninklijk besluit van 21 december 2021

  Koninklijk besluit van 21 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de...
 10. Omzendbrief van 20 december 2021

  Omzendbrief van 20 december 2021 - Toelichting bij het recht op deconnectie en een stappenplan voor het overleg rond deconnectie voor het personeel van de diensten van het federaal...
 11. Koninklijk besluit van 16 december 2021

  Koninklijk besluit van 16 december 2021 houdende diverse maatregelen inzake selectie, mobiliteit, taalcertificering en geldelijke loopbaan in het federaal openbaar administratief...
 12. Koninklijk besluit van 15 december 2021

  Omzendbrief nr. 699 van 15 december 2021 — Richtlijnen inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die via...
 13. Ministerieel besluit van 8 december 2021

  Ministerieel besluit van 8 december 2021 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake...
 14. Omzendbrief van 25 november 2021

  Omzendbrief nr. 697 van 25 november 2021 - Eindejaarstoelage 2021 (federaal administratief openbaar ambt) Belgisch Staatsblad van 30 november 2021
 15. Koninklijk besluit van 30 september 2021

  Koninklijk besluit van 30 september 2021 tot vaststelling van de begunstigden van de acties die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden gevoerd in het kader...