Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

543 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 26 april 2017

  Koninklijk besluit van 26 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en tot wijziging van het koninklijk...
 2. Koninklijk besluit van 25 april 2017

  Koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde...
 3. Omzendbrief nr. 658 van 21 april 2017

  Omzendbrief nr. 658 van 21 april 2017 - De vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 4. Koninklijk besluit van 18 april 2017

  Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017.
 5. Koninklijk besluit van 9 maart 2017

  Koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van diverse bepalingen rond flexwerk in de overheidssector Belgisch Staatsblad van 21 maart 2017
 6. Koninklijk besluit van 24 februari 2017

  Koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende de uitvoering van artikel 43ter, § 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966...
 7. Koninklijk besluit van 24 februari 2017

  Koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende aanwijzing van de leden van de Commissie opgericht bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende uitvoering van...
 8. Koninklijk besluit van 22 februari 2017

  Koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de overgangsregeling van huidige managementfuncties ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning...
 9. Koninklijk besluit van 22 februari 2017

  Koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de overdracht van personeel ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Belgisch Staatsblad van...
 10. Ministerieel besluit van 9 februari 2017

  Ministerieel besluit van 9 februari 2017 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken...
 11. Koninklijk besluit van 9 februari 2017

  Koninklijk besluit van 9 februari 2017 houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren...
 12. Wet van 11 december 2016

  Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken Belgisch Staatsblad van 22 december 2016
 13. Besluit van 9 december 2016

  Besluit van 9 december 2016 van de afgevaardigd bestuurder van Werkenvoor.be, Selectiebureau van de Federale Overheid, tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de...
 14. Richtlijn (EU) 2016/2102

  Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties Laatste...
 15. Ministerieel besluit van 26 september 2016

  Ministerieel besluit van 26 september 2016 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs...
 16. Koninklijk besluit van 3 augustus 2016

  Koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het Rijkspersoneel Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2016
 17. Omzendbrief nr. 650bis van 20 juli 2016

  Omzendbrief nr. 650bis van 20 juli 2016 - Wijziging van de omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van...