Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

511 resultaten
Rss
 1. Omzendbrief nr. 633 van 17 december 2013

  Omzendbrief nr. 633 van 17 december 2013 met betrekking tot de aanpassing van het geneeskundig getuigschrift in het kader van het ziekteverzuim voor personeelsleden van het...
 2. Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013

  Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van...
 3. Ministerieel besluit van 10 december 2013

  Ministerieel besluit van 10 december 2013 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en...

 4. Omzendbrief nr. 632 van 6 december 2013

  Omzendbrief nr. 632 van 6 december 2013 - De vaststelling van de brugdagen voor 2014 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 5. Koninklijk besluit van 7 november 2013

  Koninklijk besluit van 7 november 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties binnen sommige...
 6. Wet van 15 september 2013

  Wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden
 7. Ministerieel besluit van 15 juli 2013

  Ministerieel besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie

 8. Ministerieel besluit van 15 juli 2013

  Ministerieel besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie

 9. Ministerieel besluit van 15 juli 2013

  Ministerieel besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie

 10. Koninklijk besluit van 5 juli 2013

  Koninklijk besluit van 5 juli 2013 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het...
 11. Koninklijk besluit van 24 juni 2013

  Koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water...
 12. Wet van 17 juni 2013

  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies...
 13. Omzendbrief nr. 623bis van 31 mei 2013

  Omzendbrief nr. 623bis - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2013 en 2014 en de personeelsplannen 2013: update van de bijlage van omzendbrief 623
 14. Koninklijk besluit van 3 april 2013

  Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van...