Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

21 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 9 februari 2020

  Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot uitvoering van artikel 109/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale...
 2. Koninklijk besluit van 31 juli 2017

  Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid...
 3. Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014

  Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en...
 4. Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013

  Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van...
 5. Koninklijk besluit van 29 april 2012

  Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat
 6. Koninklijk besluit van 29 april 2012

  Koninklijk besluit van 29 april 2012 dat de vorm bepaalt waarin de rekening van uitvoering van de begroting van de diensten van het algemeen bestuur moet worden opgemaak
 7. Koninklijk besluit van 10 november 2009

  Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke...
 8. Wet van 22 mei 2003

  Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat
 9. Wet van 22 mei 2003

  Wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof
 10. Wet van 16 mei 2003

  Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de...
 11. Koninklijk besluit van 3 april 1997

  Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van...
 12. Koninklijk besluit van 31 mei 1966

  Koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat
 13. Koninklijk besluit van 8 april 1954

  Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut
 14. Wet van 16 maart 1954

  Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut