Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

503 resultaten
  1. Koninklijk besluit van 16 december 2021

    Koninklijk besluit van 16 december 2021 houdende diverse maatregelen inzake selectie, mobiliteit, taalcertificering en geldelijke loopbaan in het federaal openbaar administratief...

  2. Koninklijk besluit van 15 december 2021

    Omzendbrief nr. 699 van 15 december 2021 — Richtlijnen inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die via...

  3. Koninklijk besluit van 30 september 2021

    Koninklijk besluit van 30 september 2021 tot vaststelling van de begunstigden van de acties die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden gevoerd in het kader...