Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uitzendarbeid: raamovereenkomst

De inzet van uitzendarbeid maakt het mogelijk om snel tegemoet te komen aan een reële behoefte van de organisaties om snel en flexibel te kunnen inspelen op dringende situaties waarin het nodig is om personeel tijdelijk te vervangen.
De FOD BOSA heeft een raamovereenkomst van 4 jaar gesloten om makkelijker een beroep te kunnen doen op dit soort dienstverlening.

Doelgroepen
Hr-diensten
  • Onze dienstverlening

   De raamovereenkomst “uitzendarbeid” maakt het makkelijker om uitzendkrachten ter beschikking te stellen van de 34 deelnemende federale organisaties (DOCX, 29.97 KB).

  • icoon 'vertrouwen in gemaakte afspraken'
   Twee soorten dienstverlening
   • diensten voor aanwerving en selectie: het gaat om de rekrutering en selectie van de uitzendkracht, plus het onder contract leggen en de administratieve opvolging ervan.
   • payrolldiensten (onder bepaalde voorwaarden): dit omvat enkel het onder contract leggen en de volledige administratieve opvolging van de uitzendkracht die al geselecteerd werd door de gebruiker.
  • icoon 'nieuwe gebruiker'

   Drie soorten profielen

   De raamovereenkomst maakt het mogelijk om 3 soorten profielen aan te trekken, die in 3 percelen werden onderverdeeld:

   • PERCEEL 1: generieke profielen A, B en C
   • PERCEEL 2: generieke profielen niveau D
   • PERCEEL 3: verplegers/verpleegsters

   Vanwege hun specifieke karakter zijn IT-profielen niet in deze raamovereenkomst opgenomen.

   Elk perceel werd afzonderlijk toegewezen.

   De percelen 1 en 2 werden gegund aan twee verschillende opdrachtnemers en de bestellingen gebeuren via een cascadesysteem.

  • icoon 'folder'
   Informatie- en gebruikershandleiding

   Om het gebruik van deze raamovereenkomst te vergemakkelijken, zijn er een informatie- en gebruikershandleiding en enkele informatieve bijlagen voor de gebruikers beschikbaar.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • De raamovereenkomst bepaalt het wettelijke, financiële en technische kader dat de relaties regelt tussen de federale organisaties en de opdrachtnemers zolang de opdracht loopt. De overeenkomst maakt het makkelijker om een beroep te doen op uitzendarbeid en biedt een snelle dienstverlening die beantwoordt aan de reële noden van de federale organisaties.

  • Snel opvangen van afwezigheden

   Door uitzendkrachten in te zetten kan je snel personeelsafwezigheden (bv. door ziekteverlof) opvangen. Dergelijke oplossing draagt bij tot het welzijn van de werknemers, want de continuïteit van de dienstverlening blijft gewaarborgd en op die manier voorkom je dat de andere medewerkers overwerkt raken.

  • Invullen van dringende behoeften

   Bij dringende behoeften biedt uitzendarbeid een mooie aanvulling op de bestaande rekruteringsprocedures: je kan snel een grotere verscheidenheid aan profielen rekruteren voor beperkte duur, zonder dat er nieuwe afwezigheden ontstaan in andere diensten.

  • Invullen van de reële behoeften van de organisaties

   De percelen werden samengesteld in overleg met de potentiële klanten. Deze raamovereenkomst maakt het dus mogelijk om snel tegemoet te komen aan de reële behoeften van de federale organisaties.

   • We zijn er voor jou.

   • Wens je bijkomende info over de raamovereenkomst of de uitvoering ervan?

    Contacteer ons

  1. Voorwaarden

   Om opdrachten te mogen plaatsen op deze raamovereenkomst moet je organisatie opgenomen zijn in de lijst van 34 deelnemende organisaties.

   Het beroep op uitzendarbeid is toegelaten om de volgende 6 redenen:
    

   1. tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is
   2. tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd is
   3. tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid dat zijn arbeidsprestaties heeft verminderd (gedeeltelijke loopbaanonderbreking) voor zover de wijziging van de arbeidsvoorwaarden van bepaalde duur is
   4. tijdelijke vervanging van een statutair personeelslid dat zijn functie niet of slechts deeltijds uitoefent
   5. tijdelijke vermeerdering van werk
   6. uitvoering van een uitzonderlijk werkomdat de definitie van uitzonderlijk werk niet alleen van toepassing is op de federale overheid, maar ook op andere entiteiten (bijvoorbeeld de gemeenschappen en de gewesten), wordt de definitie van uitzonderlijk werk opgenomen in een afzonderlijk koninklijk besluit.

   Het is echter verboden om een beroep te doen op uitzendarbeid voor de permanente invulling van een openstaande betrekking.

   Zo is het ook verboden om uitzendkrachten te werk te stellen in geval van staking of lock-out.

   Je hebt steeds de minimumverplichting om de representatieve vakorganisaties vooraf op de hoogte te brengen van elke effectieve indienstneming van uitzendkrachten. Voor bepaalde specifieke motieven ben je ook verplicht om vooraf onderhandelingen te voeren met de representatieve vakorganisaties in het betreffende sectorcomité.