Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

speciale gevallen

(Vervroegde) halftijdse uitdiensttreding

De premie die uitbetaald wordt bij (vervroegde) halftijdse uitdiensttreding is onderworpen aan 17,15% bedrijfsvoorheffing (percentage op 1 januari 2021).

Vierdagenweek met premie

De premie die uitbetaald wordt bij de 4-dagenweek (nieuw stelsel) is onderworpen aan 17,15% bedrijfsvoorheffing (percentage op 1 januari 2021).

Jonge werknemers

Bij jonge werknemers die in dienst treden tijdens de maanden oktober, november of december moet er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op

de wedde(n) van oktober, november en december
 als de brutomaandwedde kleiner of gelijk aan € 4 250 (bedrag op 1 januari 2021) is.

Achterstallen voorgaande jaren

Als je recht heeft op achterstallen voor een voorgaand fiscaal jaar, wordt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing de Tabel bedrijfsvoorheffing - achterstallen voorgaande jaren (1 januari 2021) gebruikt.

Premie voor competentieontwikkeling

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de Competentietoelage wordt de Tabel bedrijfsvoorheffing – Competentietoelage (1 januari 2021) gebruikt.

Eindejaarstoelage

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de Premie voor Eindejaarstoelage wordt de Tabel bedrijfsvoorheffing – Eindejaarstoelage (1 januari 2021) gebruikt.

Vakantiegeld

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op het Vakantiegeld wordt de Tabel bedrijfsvoorheffing – Vakantiegeld (1 januari 2021) gebruikt.