Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Strategisch plan

Het strategisch plan bevat de verbintenissen voor de periode van 1 januari 2021 tot het einde van de lopende legislatuur die de FOD BOSA en de federale regering, vertegenwoordigd door Minister De Sutter, Staatssecretaris Michel en Staatssecretaris Bertrand, onderschrijven.

Van toepassing voor
 • Partners
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

 • Het strategisch plan van BOSA

  Mission de BOSA

  Waarom een strategisch plan?

  De introductie van de strategische plannen kadert in de verdere uitbouw van de partnerverhouding tussen de politieke overheid en de overheidsdiensten. Deze is gebaseerd op het onderhandelen en vastleggen van wederzijdse verbintenissen en afspraken over de te volgen strategie en de te realiseren doelstellingen en over de daarvoor noodzakelijke middelen, en beoogt ook het vergroten van de responsabilisering en de autonomie van de leidinggevenden voor het beheer van de overheidsdiensten.

  Concretisering van het strategisch plan

  De uitvoering van de strategieën en doelstellingen die zijn opgenomen in het strategisch plan wordt elk jaar concreet gemaakt in een operationeel plan. Elk operationeel plan treedt in werking op 1 januari van het kalenderjaar waarop het betrekking heeft en eindigt op 31 december van datzelfde kalenderjaar.

  Basis voor het performantiebeheer

  Het strategisch plan en de jaarlijkse operationele plannen vormen de basis voor de evaluatie van de mandaathouders en zijn bovendien het uitgangspunt voor het bepalen van zowel collectieve als individuele doelstellingen in het kader van de evaluatiecycli van alle medewerkers van de FOD BOSA.