Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Burgers
 • Academische wereld

Inhoudstafel

 • Naast het stabiliteitsprogramma, moet volgens de regels van economische bestuur van de Europese Unie, elke Lidstaat die de euro gebruikt jaarlijks, uiterlijk op 15 oktober, een ontwerpbegrotingsplan (Draft Budgetary Plan) voor het volgende jaar indienen bij de Europese Commissie. 

  Deze plannen vormen de basis voor de coördinatie van het begrotingsbeleid tussen de Lidstaten.  Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) beschouwt het economisch beleid als een “kwestie van gemeenschappelijk belang”. 

  Het is de Europese Commissie die deze plannen beoordeelt en waakt over het respecteren van de regels.  Ze beoordeelt de plannen als “compliant”, “broadly compliant” of “at risk of non-compliance”.

  Meer concreet geeft de Europese Commissie twee beoordelingen:

  • een opinie over het plan van elke Lidstaat
  • een algemene beoordeling van de begrotingssituatie en de vooruitzichten van het eurogebied in zijn geheel.

  De opinie over het ontwerpbegrotingsplan van elke Lidstaat is gebaseerd op de vereisten van het stabiliteits- en groeipact

  Dit wil zeggen dat wanneer Lidstaten vallen onder het preventieve luik, de Europese Commissie nagaat in hoeverre de landenspecifieke aanbevelingen (geformuleerd in het kader van het Europees semester) werden uitgevoerd.  Hierbij gaat bijzondere aandacht naar het naleven van de middellangetermijndoelstelling of het aanpassingstraject er naartoe. 

  Voor Lidstaten in het kader van de procedure voor buitensporige tekorten (Excessif Deficit Procedure) is de naleving van de daarin geformuleerde aanbevelingen een centraal aspect van de beoordeling.

  Wanneer de Europese Commissie constateert dat het ontwerpbegrotingsplan van een Lidstaat niet voldoet aan de verplichtingen van het stabiliteits- en groeipact, kan ze aan de Lidstaat vragen om een aangepast ontwerpbegrotingsplan in te dienen. 

  Het ontwerpbegrotingsplan bevat volgende elementen:

  • De macro-economische voorspellingen waarop het plan, gebaseerd is
  • Geraamde impact van geaggregeerde begrotingsmaatregelen op de economische groei
  • Begrotingsdoelstellingen
  • Overheidsuitgaven en inkomsten bij een scenario van ongewijzigd beleid en discretionaire begrotingsmaatregelen
  • De strategie voor groei- en werkgelegenheidsdoelstellingen en het beantwoorden aan de landenspecifieke aanbevelingen
  • Indicaties over de verwachte impact van de belangrijkste uitgaven en ontvangstenmaatregelen
  • Een vergelijking met het meest recente stabiliteitsprogramma.

  De concrete richtlijnen (inhoud en het formaat) van een ontwerpbegrotingsplan zijn terug te vinden in volgende gedragscode

  In België staat de macrobudgettaire dienst van het DG Begroting- en Beleidsevaluatie in voor de coördinatie van het ontwerpbegrotingsplan.

  Ontwerpbegrotingsplan per Lidstaat (inclusief beoordelingen)