Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het correctieve luik

Het stabiliteits- en groeipact bestaat uit het preventieve luik en het correctieve luik.

Het correctieve luik van het stabiliteits- en groeipact zorgt ervoor dat de Lidstaten passende beleidsmaatregelen nemen om buitensporige tekorten (en/of schulden) te corrigeren door de procedure voor buitensporige tekorten (Excessif Deficit Procedure) toe te passen.

Van toepassing voor
  • Burgers
  • Academische wereld

Het correctieve luik van het stabiliteits- en groeipact zorgt ervoor dat de Lidstaten passende beleidsmaatregelen nemen om buitensporige tekorten (en/of schulden) te corrigeren door de procedure voor buitensporige tekorten (Excessif Deficit Procedure) toe te passen.

Deze procedure werd uitgewerkt in verschillende stappen die gedetailleerd worden beschreven in art. 126 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Deze procedure wordt opgestart indien een Lidstaat:

  • ofwel de tekortdrempel van 3% van het bbp overschrijdt of het risico loopt deze te overschrijden
  • ofwel de schuldregel overtreedt met een overheidsschuldniveau van meer dan 60% van het bbp, dat niet in een voldoende tempo afneemt.

Dit betekent dat de kloof tussen het schuldniveau van een land en de referentie van 60% jaarlijks met 1/20e moet worden verkleind (gemiddeld over drie jaar).

Bij het bepalen of een numerieke inbreuk moet leiden tot de opening van een procedure, geeft de wetgeving aan hoe met alle relevante factoren rekening moet worden gehouden.