Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Burgers
 • Academische wereld
 • Uit een voorlopige raming van de budgettaire toestand van ons land voor het afgelopen begrotingsjaar 2021, opgemaakt door de BOSA, blijkt dat er een tekort is van 6% van het bbp, wat neerkomt op ongeveer 30 miljard euro.

  Estimations 2021 NL

  Dit tekort geldt voor de gezamenlijke overheid, een term die slaat op de federale, regionale en lokale overheden. Het cijfer wordt sterk beïnvloed door de impact van de vele maatregelen die de verschillende regeringen in het kader van de coronapandemie genomen hebben. De kosten daarvoor lopen op tot ongeveer 13,8 miljard euro. Als je deze uitgaven buiten beschouwing laat, dan komen we uit op een geraamd tekort van 3,2% van het bbp in plaats van 6%.

  Het totale tekort ligt wel 10 miljard euro lager dan geraamd in oktober 2021. Ook de schuldgraad zou in 2021 dalen met 4,2 procentpunt ten opzichte van 2020 en wordt voorlopig geraamd op 108,6 % van het bbp.

  Het is belangrijk om te benadrukken dat de meeste van de gehanteerde gegevens nog altijd ramingen zijn. De cijfers kunnen in de daaropvolgende maanden dus nog evolueren. 

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen maakt in april de voorlopige rekeningen en in oktober de definitieve rekeningen bekend.