Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Burgers
  • Academische wereld

Het leeuwendeel van de financiële middelen van de gemeenschappen en de gewesten is afkomstig van de federale overheid. Het gaat voornamelijk om de overdracht van fiscale ontvangsten die door de federale staat naar de gemeenschappen en de gewesten overgeheveld worden, op basis van bij wet vastgelegde verdeelsleutels, rekening houdend met een reeks demografische en macro-economische parameters. 

De financiering van de gemeenschappen en gewesten werd de afgelopen decennia herhaaldelijk hervormd. De laatste herziening dateert van de zesde staatshervorming.

Bij die zesde staatshervorming werd een reeks bijkomende bevoegdheden overgedragen naar de gemeenschappen en de gewesten. Die bevoegdheidsoverdracht vond plaats op 1 juli 2014, maar de bijhorende middelen waren conform de huidige bijzondere financieringswet (BFW) pas beschikbaar vanaf 1 januari 2015.

De bedragen van 2015, die berekend werden in toepassing van de BFW, worden sinds 2016 als basisbedragen gebruikt en worden jaar na jaar aangepast in functie van verschillende parameters zoals: de consumptieprijsindex (CPI), het bruto binnenlands product (BBP), de groei van het BBP per inwoner, de opsplitsing van de personenbelasting (PB) en de evolutie van de bevolkingsparameters. 

Bovendien bevat de BFW in haar huidige versie een overgangsmechanisme ten laste van de personenbelastingdotatie (PB), bedoeld om ervoor te zorgen dat elke gefedereerde entiteit gedurende de eerste tien jaar van de huidige BFW over financiële middelen beschikt die minstens gelijk zijn aan die onder de oude BFW, zodat ze geen middelen bijkrijgt of verliest voor de uitoefening van de overgehevelde bevoegdheden (m.a.w. middelen die overeenkomen met haar noden), en dat zonder afbreuk te doen aan de andere doeleinden van de hervorming. Het overgangsmechanisme is uitdovend, dat wil zeggen dat het tien jaar lang nominaal constant blijft en dat het de tien daaropvolgende jaren met 10% afneemt.

Bekijk de evolutie van het volume van de overdrachten van de Federale Staat naar de Gemeenschappen en de Gewesten In de periode van 2014 tot 2022. (XLSX, 17.64 KB)