Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jaarrekening van de federale staat

De FOD BOSA is zowel verantwoordelijk voor de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de Federale Staat als de geconsolideerde rekening van het algemeen bestuur.

 

 

Van toepassing voor
 • Press
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Regering
 • Academische wereld

Inhoudstafel

Inleiding

De rekening van het algemeen bestuur bevat al de federale en programmatorische overheidsdiensten ( ’s en ’s), het Ministerie van Landsverdediging en de Federale Politie.

De rekening van de federale staat omvat het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de staatsbedrijven, zie ook onderstaande overzicht. Noteer dat er momenteel geen staatsbedrijven zijn zoals gedefinieerd in de wet van 22 Mei 2003.

 

Consolidatie jaarrekening Federale Staat

 

Geconsolideerde jaarrekening van de federale staat

In het kader van de toepassing van de wet van 22 mei 2003 heeft de FOD BOSA tot taak alle rekeningen van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de staatsbedrijven te consolideren.  Op deze link (PDF, 149.04 KB) vind je al de ADBA’s en AOI’s die onder deze consolidatie vallen

 

In 2019 werd voor het eerst voor de federale staat een eerste gedeeltelijke consolidatie opgemaakt voor boekjaar 2018. Voor boekjaar 2019 en 2020 werd een volledige consolidatie opgemaakt in respectievelijk 2020 en 2021.

De consolidatie wordt opgemaakt aan de hand e-BMC. Dit is een programma dat speciaal hiervoor door de FOD BOSA werd ontwikkeld en die de integratie mogelijk maakt van de verschillende entiteiten die behoren tot consolidatieperimeter zoals hierboven gedefinieerd.

Wil je graag meer weten ?

Bekijk hier een samenvatting van de laatste geconsolideerde jaarrekeningen van de federale staat:

Bekijk hier de balans, de resultatenrekening en verantwoordingsbijlage van de geconsolideerde jaarrekening van de boekjaren 2022 en 2021:

 

 

Geconsolideerde jaarrekening van het algemeen bestuur

Overeenkomstig de wet van 22 mei 2003 is de FOD BOSA verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde rekening van het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur omvat al de federale en programmatorische overheidsdiensten (FOD’s en POD’s), het Ministerie van Landsverdediging en de Federale Politie. Een volledige lijst van de entiteiten van het algemeen bestuur vind je hieronder:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • FOD Beleid en Ondersteuning
 • FOD Justitie
 • FOD Binnenlandse Zaken
 • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Ministerie van Landsverdediging
 • Federale Politie en Geïntegreerde Werking
 • FOD Financiën
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • FOD Sociale Zekerheid
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • FOD Mobiliteit en Vervoer
 • POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
 • POD Wetenschapsbeleid.

Deze rapportering gebeurt met behulp van het FEDCOM systeem. Dit is een ERP-toepassing (Enterprise Resource Planning) die door de FOD BOSA in samenwerking met SAP is ontwikkeld en waarin de algemene boekhouding, de begrotingsboekhouding en de analytische boekhouding zijn geïntegreerd.

Vermits het algemeen bestuur voor de opmaak van de algemene rekening als één enkele dienst wordt beschouwd, worden de verrichtingen van alle diensten in één jaarrekening van het algemeen bestuur opgenomen.

 

Wil je graag meer weten ?

Bekijk hier een samenvatting van de laatste geconsolideerde jaarrekeningen van het algemeen bestuur: