Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties

Inhoudstafel

 • Opdrachten

  De Dienst Administratieve Vereenvoudiging kreeg initieel de opdracht om maatregelen voor te stellen die de administratieve complexiteit voor de ondernemingen beperken. In 2003 werd die opdracht de facto uitgebreid naar vereenvoudigingsacties voor burgers.

  Zijn wettelijke opdrachten bestaan erin:

  • vereenvoudigingsvoorstellen te formuleren, stimuleren, coördineren en onderzoeken;
  • een methode te ontwikkelen en toe te passen die het mogelijk maakt om de kosten te becijferen;
  • de samenwerking te organiseren tussen de verschillende federale administraties;
  • het overleg inzake te organiseren met alle beleidsniveaus, de sociale partners en de representatieve partners uit de middenstand en de kmo, evenals met de Europese en andere internationale instellingen.

  Daarnaast verzorgt de Dienst Administratieve Vereenvoudiging ook:

  • de juridische begeleiding en coördinatie van verschillende e-governmentprojecten (de technische aspecten worden beheerd door onze collega's binnen het DG Vereenvoudiging en Digitalisering van de FOD BOSA);
  • het beheer van het -meldpunt;
  • het overleg met administraties bij het voorbereiden van vereenvoudigingsacties;
  • de rapportering van de bereikte resultaten.
 • Actiemiddelen

  Aan de Dienst Administratieve Vereenvoudiging werden geen rechtstreekse of onmiddellijk afdwingbare actiemiddelen toegekend. De Dienst moet zijn opdrachten uitvoeren in overleg en in samenspraak met alle betrokken partijen.

 • Sturingscomité

  Al van bij het ontstaan van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging leek het vanzelfsprekend om de sturing van zijn werkzaamheden aan een comité toe te vertrouwen. Zowel de ministers die het nauwst bij het ondernemingsbeleid betrokken zijn, als de administraties en de sociale partners die de bedrijfswereld vertegenwoordigen worden erin samengebracht.

  Het sturingscomité bestaat uit 18 stemgerechtigde leden:

  • 1 vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging;
  • 1 vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Middenstand;
  • 1 vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie;
  • 1 vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Sociale Zaken;
  • 1 vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Financiën;
  • 1 vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Werkgelegenheid;
  • 1 vertegenwoordiger van de voorzitters van het directiecomité van de Federale Overheidsdiensten;
  • 1 vertegenwoordiger van de federale instellingen van openbaar nut ( );
  • 1 vertegenwoordiger van de openbare instellingen van sociale zekerheid ( );
  • 4 vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties uit de industrie, landbouw, handel en ambachten, vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad, waarvan 2 vertegenwoordigers van kleine ondernemingen en familiebedrijven;
  • 2 vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Middenstand;
  • 2 vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad;
  • 1 vertegenwoordiger van de Federale Ombudsman. De coördinator van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

  Die originele samenstelling maakt het sturingscomité tot een reflectie- en overlegplatform.

  Op basis van een dialoog over specifieke kwesties, waarvan de prioriteiten worden aanvaard, die steunt op wederzijds begrip en die uitmondt in een gemeenschappelijke bereidheid om de werking te verbeteren, wordt bijdragen tot een betere verstandhouding tussen de overheid en de ondernemingen.

  Het sturingscomité staat, samen met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, in voor het opstellen van het jaarlijkse werkprogramma en het goedkeuren van het jaarrapport.

  Van het sturingscomité wordt niet alleen verwacht dat het stuurt, maar ook dat het raad geeft, voorstellen formuleert, leidt, overlegt, adviezen verleent en bijdraagt tot de uitvoering van de opdrachten van de Dienst.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 29 september 2022

Koninklijk besluit van 29 september 2022 houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning