Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • Via het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) investeert de FOD Beleid en Ondersteuning sinds 2016 in projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen versterken. Dankzij de financiële kickstart van het DBSF is al heel wat moois gerealiseerd, met een directe impact op de samenleving die niet te onderschatten valt.

  Dien je kandidaatsdossier in

  Je kan de Word-versie van het aanvraagformulier gebruiken om je online aanvraag voor te bereiden. Zo heb je meteen een overzicht van alle gevraagde gegevens. Let op: we aanvaarden enkel projecten die via het online formulier worden ingediend!

  Bekijk de Word-versie van het aanvraagformulier

 • Digitale technologie is een essentiële component in onze samenleving geworden in termen van integratie en ontwikkeling. Toepassingen, instrumenten en opleiding zijn verveelvoudigd. Maar de digitale kloof (groot of klein) blijft een grote uitdaging.

  De te mobiliseren vaardigheden op het gebied van databasebeheer, artificiële intelligentie en cybersecurity, maar ook opleidingen in nieuwe technologieën zijn essentieel op de arbeidsmarkt.

  Daarom lanceert de  BOSA een nieuwe oproep voor DBSF 2024!

   

  Projectoproep 2024

  Ook in 2024 zal het DBSF innovatieve projecten ondersteunen die inzetten op deze doelstellingen.

  Projecten die aantonen dat ze zowel maatschappelijk als financieel op een duurzame manier kunnen worden verdergezet, zonder blijvende ondersteuning van het DBSF, hebben daarbij een streepje voor.

  Om een belangrijke hefboom te blijven voor de sociale en maatschappelijke inclusie van kwetsbare doelgroepen, heeft het DBSF zijn aanpak geactualiseerd op basis van de conclusies van de impactanalyse van 2022: de doelstelling werd verfijnd (a), de doelgroepen werden nader bepaald (b), de soorten projecten werden opnieuw gedefinieerd (c) en tot slot werd de methodologie voor de selectie van de projecten heroverwogen (d). Het resultaat :

  1. Voor de projectoproep van 2024 wil het DBSF digitale excellentie toegankelijk maken voor kwetsbare doelgroepen door middel van innovatieve en duurzame projecten om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt;
  2. Dit jaar ligt de nadruk op projecten gericht op sociaal kwetsbare (jong) volwassenen van 16 jaar en ouder;
  3. De projecten die in aanmerking komen voor subsidie vallen in twee hoofdcategorieën:
   1. « FOCUS » projecten, die zijn onderverdeeld in drie niveaus;
   2. « HUB » projecten, waaronder eenvoudige Hubs vallen en Hubs die aanvullende investering vereisen;
  4. De selectiecriteria zijn afgestemd op het type project en de beste projecten in elke categorie worden geselecteerd.

  Hier zijn de beschikbare budgetten voor elk type project:

  • FOCUS-projecten (niveau 1 tot 3): 100.000 tot 350.000 euro;
  • HUBS-projecten: 350.000 tot 750.000 euro, met de mogelijkheid om een extra budget van 250.000 euro aan te vragen voor specifieke investeringen.

   

  Meer informatie in de integrale projectoproep

  Gedetailleerde informatie over de indieningsprocedure, welke organisaties al dan niet kunnen deelnemen en hoe de uiteindelijke selectie verloopt, vind je in de integrale projectoproep (PDF, 442.84 KB).

  Hier vind je de te gebruiken templates:

  1. De template voor het financieel plan
   1. financieel plan “FOCUS” (XLSX, 119.66 KB)
   2. financieel plan “HUB” (XLSX, 117.61 KB)
  2. Het model van het protocolakkoord (DOCX, 190.01 KB)

   

 • Timing

  • Augustus - September: organisaties kunnen via online formulier vragen stellen over de indieningsprocedure van een kandidaatsdossier. Deze vragen worden wekelijks beantwoord tot 18 september 2023. De gestelde vragen en antwoorden zullen algemeen beschikbaar gesteld worden.
  • 18 september 2023: op maandag 18 september 2023 om 16u wordt er tevens een online informatiesessie georganiseerd. Hiervoor kunnen organisaties zich inschrijven via online formulier.
  • 25 september 2023: organisaties die effectief een dossier willen indienen, vullen het kandidaatsdossier en het financiële plan volledig en tijdig in via volgend online formulier, uiterlijk op 25 september 2023 – 23u59
  • December 2023: de jury selecteert de genomineerde projecten en maakt de selectie over aan de Staatssecretaris voor Digitalisering.
 • Veelgestelde vragen

  De FAQ's worden regelmatig gepubliceerd wanneer er vragen binnenkomen.

 • Doelgroep

  1. De doelgroep zijn jongeren vanaf 16 jaar. Wat is de leeftijdsgrens?

   Er is geen leeftijdsgrens voor de projectoproep 2024.

 • Type project

  1. Kan ik een FOCUS-project indienen dat zich alleen richt op niveau 1?

   Ja, het is de bedoeling dat FOCUS-projecten zich op één niveau richten, ongeacht welk niveau dat is.

  2. Klopt het dat wanneer je een aanvraag indient voor een Focusproject, dit project minimaal €100.000 moet/mag kosten en een Hub-project minimaal €350.000 - telkens voor 1 jaar (januari - november)?

   Ja, voor FOCUS-projecten is het subsidiebedrag dat kan worden aangevraagd voor 2024 minimaal €100.000 en maximaal €350.000. Voor HUBS-projecten is het bedrag dat kan worden aangevraagd minimaal €350.000 en maximaal €750.000. Alleen voor HUBS-projecten kan een extra bedrag van €250.000 worden aangevraagd voor investeringen (raadpleeg het document met de projectoproep voor meer informatie over wat wordt bedoeld met "investeringen").

 • Organisaties die in aanmerking komen

  1. Kan een centrum voor sociale promotie/CVO met een doelgroep van anderstaligen met laaggeletterdheid in aanmerking komen?

   Nee, een sociaal promotiecentrum is afhankelijk van de regionale overheid. Het DBSF is een federale financiering en kan daarom de bevoegdheden en financiering van andere gefedereerde instanties (gewesten, gemeenschappen of gemeenten) niet vervangen.

  2. Kan een nieuwe KMO een project indienen?

   Ja, een KMO kan een project indienen zolang de maatschappelijke zetel in België is gevestigd. De organisatie moet echter over voldoende administratieve capaciteit en een degelijk financieel beheer beschikken om aan de subsidieverplichtingen te kunnen voldoen.

  3. Ik woon in het buitenland en heb een start-up. Kan ik deelnemen aan het DBSF?

   De aanvrager van het project moet een rechtspersoon zijn met maatschappelijke zetel in België. Bovendien moeten de georganiseerde activiteiten volledig op Belgisch grondgebied plaatsvinden. Netwerkactiviteiten (en gelijkaardige activiteiten) met buitenlandse organisaties worden niet gesubsidieerd.

  4. Kan een bedrijf of individu een aanvraag indienen?

   Neen, de aanvrager dient een rechtspersoon te zijn met maatschappelijke zetel in België. Als een onderneming geen vastgestelde rechtspersoonlijkheid heeft, is het geen rechtspersoon maar een natuurlijk persoon.

  5. Loonkosten of werkingskosten die door een school aangerekend worden aan de gesubsidieerde organisatie, vallen buiten de subsidie en zijn voor eigen rekening te nemen.’ Impliceert dit dat kenniscentra niet als partner kunnen optreden?

   Kenniscentra kunnen als partner optreden; daarbij kunnen echter niet die kosten ingebracht worden, zoals standaard loon- en werkingskosten, die vanuit andere bron gefinancierd worden.

 • Partnerschap

  1. Komen projecten in aanmerking waarbij een lokale overheid de financiële of operationele partner is?

   Ja, partnerschappen zijn mogelijk zolang er geen dubbele financiering is voor dezelfde uitgaven. Het is aan de organisatie waarvan de lokale overheid de partner is om de aanvraag in te dienen.

 • Investering

  1. Is het mogelijk een gebouw aan te kopen als investering voor een HUB?

   Investeringen worden als volgt ingevuld in de richtlijnen: ‘Investeringen met een afschrijvingstermijn langer dan drie jaar (bv. inrichtingswerken, meubilair, high-tech materiaal …) op voorwaarde dat die naar behoren gemotiveerd zijn; en de aankoop van materiaal op grotere schaal.’ Gebouwen zijn daarbij dus niet uitgesloten. De noodzaak binnen het project bepaalt de aanvaardbaarheid van de investering.

  2. Moet de HUB zich in één stad bevinden? Of op verschillende fysieke locaties?

   Er is geen beperking tot één stad voor een HUB-project, maar het moet gericht zijn op het trajectaspect en coherent en efficiënt zijn met de doelstellingen van het DBSF 2024.

  3. Kan de aankoop van een lift worden opgenomen in de investering van 250.000 in de HUB? We gaan opleidingen aanbieden voor mensen met een handicap.

   De 250.000 euro is geen gegarandeerd budget, maar een mogelijk extra budget. De ontwikkeling van een lift voor mensen met beperkte mobiliteit maakt deel uit van de criteria voor sociale en digitale inclusie.