Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, gewijzigd bij wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters, wordt de toegang tot de gegevens van het Rijksregister gemachtigd door de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken.

Meer informatie over de procedure en het aanvraagformulier vindt u hier.

Wat de aansluiting tot de algemene machtigingen van het voormalig Sectoraal comité van het Rijksregister betreft, dient u zich te wenden tot de diensten van de Binnenlandse Zaken via rrn-access@ibz.fgov.be. Meer informatie kan u hier vinden.

Louter ter informatie vindt u hieronder de algemene beraadslagingen en de lijsten van begunstigden zoals die geldig waren tot 22 december 2018. Na deze datum zullen de lijsten worden geüpdatet door de FOD Binnenlandse Zaken. Meer informatie kan u hier vinden.

 

Beraadslaging nr. 55/2017 van 4 oktober 2017

Aanvraag van Federgon ten behoeve van de uitzendkantoren om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het onlineplatform Interimsign (RN-MA-2017-022).

Lijst begunstigden

Beraadslaging nr. 35/2016 van 22 juni 2016

Aanvraag van  Polder  van  het  Land  van  Waas  om  toegang  te  verkrijgen  tot  een  aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de optimalisering van de invordering van de belasting (RN-MA-2016-062)

Lijst begunstigden

Beraadslaging nr. 51/2015 van 2 september 2015

Algemene machtiging voor gebruik van het Rijksregisternummer van beroepsoefenaars in de gezondheidszorg door de farmaceutische industrie en de medische hulpmiddelen industrie in het raam van de publicatie van transfers van waarden in het Transparantieregister (RN-MA-2015-462)

Lijst begunstigden

Beraadslaging nr. 40/2015 van 17 juni 2015

Algemene machtiging voor de telecomoperatoren die internet- en telefoonabonnementen aanbieden aan sociaal tarief om het rijksregisternummer te gebruiken met als enig doel dit nummer te verstrekken aan het BIPT zodat die laatste zou kunnen verifiëren of de aanvragers van een sociaal tarief de voorwaarden hiervoor vervullen (RN-MA-2015-00177)

Lijst begunstigden

Beraadslaging nr. 21/2015 van 25 maart 2015

Aanvraag om het rijksregisternummer te gebruiken bij aanwending van het “Federal Authentication Service” –systeem van FEDICT voor het toegangs- en gebruikersbeheer tot van de informatietoepassingen die ontwikkeld zijn voor opdrachten van algemeen belang (RN-MA-2015-102)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 107/2014 van 10 december 2014

Aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken ten behoeve van de hulpverleningszones om toegang te hebben tot het Rijksregister voor het beheer van de facturering van hun prestaties en de daarmee verband houdende geschillen en voor personeelsbeheer (RN-MA-2014-426)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 102/2014 van 10 december 2014

Aanvraag van het Departement Financiën en Begroting tot aanpassing van de beraadslaging RR nr. 45/2009 van 15 juli 2009 (RN-MA-2014-446)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 46/2014 van 4 juni 2014

Aanvraag van de distributienetbeheerders voor elektriciteit van Wallonië om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van dit register te gebruiken voor de vervulling van hun opdrachten van openbare dienstverlening inzake rationeel energiegebruik (RN-MA-2014-157)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 13/2013 van 13 februari 2013

Aanvraag van de VVSG ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken (RN-MA-2012-319)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 10/2013 van 16 januari 2013

Aanvraag van maatschappijen van onderlinge bijstand om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de facultatieve verzekering (tak 2 en 18) (RN-MA-2013-005)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 83/2012 van 17 oktober 2012

Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie tot machtiging voor aanwending van het rijksregister voor het beheer van de functiegegevens en de evaluatiedossiers van de personeelsleden van het Federaal Openbaar Ambt door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en haar “klanten” (RN-MA-2012-263)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 55/2012 van 18 juli 2012

Beraadslaging – n.a.v. de machtigingsaanvraag van het laboratorium voor pathologische anatomie LAP Nivelles - houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende laboratoria voor pathologische anatomie om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria, alsook voor het facturatiebeheer (RN-MA-2012-191)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 31/2012 van 4 april 2012

Aanvraag van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer te gebruiken met het oog op het ICT-systeem DAVINCI (RN/MA/2012/047)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 21/2012 van 14 maart 2012

Aanvraag van de vzw GOCA en 8 erkende ondernemingen voor autokeuring om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het raam van de organisatie van de examens voor het behalen van het rijbewijs (RN-MA-2012-004)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 41/2011 van 20 juli 2011

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende rust- en verzorgingstehuizen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de verzorgingsdossiers, alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/2011/116)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 40/2011 van 20 juli 2011

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de multidisciplinaire of individuele dossiers, alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/2011/116)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 02/2011 van 26 januari 2011

Aanvraag van de vzw Identifin om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de toepassing van artikel 16 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (RN/MA/2010/130)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr 35/2010 van 6 oktober 2010

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende laboratoria voor klinische biologie om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria, alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/2010/111)Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr 15/2010 van 14 april 2010

Aanvraag van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, Directoraat-generaal Onderwijs, tot gedeeltelijke uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging RR nr.08/2006 van 22 maart 2006 ten gunste van de inrichtende machten van de door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen (RN/MA/2009/300)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 74/2009 van 23 december 2009

Aanvraag met betrekking tot het gebruik van het Rijksregisternummer van de residentiële eindafnemers door hun respectieve leveranciers van elektriciteit en aardgas en de distributienetbeheerders, uitsluitend met het oog op de automatische toepassing van de sociale maximumprijzen aan de beschermde residentiële eindafnemers (RN/MA/2009/267)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 46/2009

Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op het inburgeringsbeleid (RN/MA/2009/030)

Lijst begunstigdenBeraadslaging RR nr 38/2009 van 17 juni 2009

Aanvraag ingediend door de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om gemachtigd te worden tot het verkrijgen van sommige gegevens van het Rijksregister om deze in het raam van de eBirth-toepassing door te geven aan de bevolkingsdiensten (RN/MA/2009/016)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr 28/2009 van 18 mei 2009

Aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden (RN/MA/2009/013)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 22/2009 van 25 maart 2009

Aanvraag van de vzw IDENTIFIN om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken om de gegevens mee te delen aan de bank- en verzekeringsinstellingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten in verband met het opsporen van de houders van slapende rekeningen, huurders van slapende safes of van begunstigden van slapende verzekeringsovereenkomsten (artikelen 26, 36 en 46 van de Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen) (RN/MA/09/007)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009uitgebreid doorBeraadslaging RR nr. 60/2009 van 7 oktober 2009en aangepast doorBeraadslaging RR nr. 64/2009 van 7 oktober 2009

Verder uitgebreid door

Beraadslaging RR 59/2013 van 10 juli 2013

en

Beraadslaging 06/2014 van 22 januari 2014

en

Beraadslaging 08/2015 van 21 januari 2015

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van hun patiënten en hun on dubbelzinnige identificatie in het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de Wet van 7 augustus 1987 alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/08/072)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 15/2009 van 18 februari 2009

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de staatsinstellingen, de Gemeenschappen en Gewesten en de publiekrechtelijke instellingen die zelf de kinderbijslagen aan hun personeel uitbetalen, om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken (RN/MA/09/005)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 36/2008 van 30 juli 2008uitgebreid doorBeraadslaging RR nr. 01/2009 van 21 januari 2009

Aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tot uitbreiding van de beraadslaging nr. 10/2004 met het oog op de werking van het Vesta-systeem (RN/MA/2008/026)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr 14/2008 van 12 maart 2008

Aanvraag van de Maatschappelijke Integratie om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op financiering van projecten door het Europees Sociaal Fonds (RN/MA/2008/005)

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 34/2006 van 20 december 2006

Aanvraag ingediend door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), afhangend van de FOD Personeel en Organisatie, maar tevens ten behoeve van het geheel van federale instellingen die kunnen deelnemen aan de gecertificeerde opleidingen en die vermeld zijn in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen voor de personeelsleden van het Federaal Openbaar Ambt

Lijst begunstigdenBeraadslaging RR nr. 25/2006 van 6 september 2006

Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om het identificatienummer van het Rijksregis ter te gebruiken met het oog op een telefonisch cascadesysteem via een elektronisch identiteitsbewijs voor kinderen

Lijst begunstigden

Beraadslaging RR nr. 08/2006 van 22 maart 2006

Aanvraag van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, Directoraat-generaal onderwijs, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken o.a. met het oog op de samenstelling van een databank m.b.t. leerlingen (RN/MA/06/002)

Lijst begunstigden

Lijst begunstigden Franse GemeenschapBeraadslaging RR nr. 48/2005 van 30 november 2005uitgebreid doorberaadslaging RR nr. 21/2006 van 25 maart 2006

Aanvraag van de VZW Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen in naam van haar leden om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de toepassing van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen.

Lijst begunstigden