Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Adviezen van de Commissie voor de overheids­opdrachten

Hier vind je de adviezen van de Commissie voor de overheidsopdrachten.

Van toepassing voor
  • Niet-federale aankopers
  • Federale aankopers
  • Aanbestedende overheden

Inhoudstafel

Rechtspraak van het Hof van Justitie - Raamovereenkomst

Richtsnoeren voor de opdrachten in gedeelten

Het jaarlijks zomerverlof in de bouwsector

Het UEA voor een derde op wiens draagkracht beroep wordt gedaan

Verenigbaarheid van premies of voordelen als gunningscriterium

Regularisatie van fiscale en sociale schulden - Bindende regeling

Het begrip “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming