Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Andere overheden
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering

Inhoudstafel

Niet-geselecteerde kandidaten en uitgesloten inschrijvers kunnen op geldige wijze een beroep instellen tegen een met redenen omklede selectie- of gunningsbeslissing van een bij de Raad van State of bij een burgerlijke rechter, al naargelang het geval.

Regelgeving

Wet van 17 juni 2013

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies...