Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

Wat? 

Een overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of meer en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten (art. 2, 17° van de wet van 17 juni 2016).

Waarom?

Voor de invulling van hun behoeften zijn aanbesteders op grond van hun hoedanigheid en statuut verplicht om zich te houden aan de regelgeving op de overheidsopdrachten. Die verplichting houdt onder meer de naleving in van het transparantie- en mededingingsbeginsel. 

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 18 april 2017

  Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017.
 • Koninklijk besluit van 14 januari 2013

  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staats op 14 februari 2013.
 • Wet van 17 juni 2013

  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies...