Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

 • Gunning  Na de selectiefase baseert de zich op de economisch meest voordelige offerte om de overheidsopdrachten te gunnen. De economisch meest voordelige offerte vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld:

  • op basis van de prijs
  • op basis van de kosten, rekening houdend met de kosteneffectiviteit
  • rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding die bepaald wordt op basis van de prijs of de kosten alsook criteria waaronder kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten, die verband houden met het voorwerp van de  opdracht. (artikel 81 van de wet van 17 juni 2016).

   

  Errata, vragen en antwoorden  Als de complexiteit van de opdracht dat vereist, beschikt de aanbestedende overheid over de mogelijkheid om een informatiesessie te organiseren voor potentiële inschrijvers. Deze laatsten kunnen vragen stellen en aan de sessie deelnemen.

  Daarnaast kunnen de inschrijvers ook alle vragen over de opdracht stellen via het online forum bij de aankondiging van de opdracht, dat toegankelijk is via de website www.publicprocurement.be. De aanbestedende overheid zal de antwoorden op de vragen op dit forum publiceren. 

   

  Verzending van het bestek  Als hij dit vraagt, ontvangt de kosteloos:

  • een exemplaar van het bestek en de bijlagen erbij, alsook een kopie van zijn goedgekeurde offerte met de bijlagen erbij
  • een volledig stel kopies van de plannen die als basis voor de gunning van de opdracht hebben gediend. 

   

  Ontvangst van de offertes  De offerte is de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren op basis van de opdrachtdocumenten en onder de voorwaarden die hij voorstelt. 

   Dit is dus het document waarmee de inschrijver aan de aanbestedende overheid meedeelt hoe hij van plan is aan de vraag te voldoen. Hij wordt ingediend door de geselecteerde kandidaten als er een voorafgaande selectiefase heeft plaatsgevonden of gelijktijdig met het selectiedossier bij een openbare procedure, of door degenen die door de aanbestedende overheid worden uitgenodigd in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

   

  Selectie  De kwalitatieve selectie is een stap die de aanbestedende overheid in staat moet stellen om inschrijvers uit te sluiten omdat ze onder een uitsluitingsgrond vallen of omdat ze onvoldoende waarborgen bieden wat betreft hun economische, financiële of technische capaciteit om een bepaalde opdracht uit te voeren. 

   

  Evaluatie van de offertes  Het onderzoek van een offerte bestaat uit verschillende fasen, waaronder de kwalitatieve selectie, de verbetering van rekenfouten, het onderzoek naar de regelmatigheid van de offerte, het nazicht van prijzen, de vergelijking, de eventuele onderhandeling enz. 

   

  Afloop van de opdracht   De opdracht kan op verschillende manieren eindigen, hetzij omdat de werken, leveringen of diensten zijn geleverd of gepresteerd en de overeenkomstige oplevering en betalingen zijn verricht en de overeenkomst dus naar behoren is uitgevoerd, hetzij omdat er zich een andere reden voor beëindiging heeft voorgedaan. 

   

  Controleur van de vastleggingen  De controleur van de vastleggingen heeft als taak te controleren of de wettelijke en reglementaire bepalingen, met name de begrotingsprincipes, de regels inzake overheidsopdrachten en de regels inzake de toekenning van subsidies, correct worden toegepast. Zijn belangrijkste opdracht is ervoor te zorgen dat de goedgekeurde begrotingskredieten niet worden overschreden. Meer info daarover vind je hier.

   

  Kennisgeving van de opdracht  De kennisgeving van de opdracht is de materiële handeling waarmee de aanbestedende overheid de inschrijver meedeelt dat hij gekozen is als de degene die met de opdracht wordt belast. Het is na deze handeling dat de overeenkomst tussen de partijen tot stand komt. 

   

  Gunningsbeslissingen  De gunningsbeslissing is de, in principe gemotiveerde, beslissing om een opdrachtnemer te kiezen die, in principe, wordt genomen na een vergelijking van de offertes.    

Regelgeving

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Meer over Gunning