Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Andere overheden
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering

Inhoudstafel

De inspecteurs van financiën vervullen de functie van budgettair en financieel adiviseur van de minister bij wie ze zijn geaccrediteerd. Ze hebben met name als taak advies te verstrekken over alle vragen die hun door hun minister worden voorgelegd. Het voorafgaande advies van de inspecteur is vereist voor voorstellen waarvan de verwezenlijking rechtstreeks of onrechtstreeks een financiële weerslag kan hebben en die die op de administratieve inrichting van de diensten betrekking hebben (artikel 14 van het besluit van 16 november 1994).