Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Niet-federale aankopers
  • Federale aankopers
  • Ondernemingen

Inhoudstafel

Inzicht in het aanbodVooraleer te starten met de opmaak van het bestek, moet de aanbestedende 

overheid weten welke producten en diensten door de markt worden aangeboden. 

Het heeft namelijk geen zin om in het bestek de producten of diensten op een 

zodanige wijze te beschrijven zodat slechts enkele bedrijven of zelfs geen enkel 

bedrijf een bod kan doen. 

 

Concurrentie en gelijkheidZoals verder zal duidelijk worden moet de de ambitie 

hebben om de concurrentie een zo groot mogelijke kans te geven en alle bedrijven 

die bij machte zijn om te voldoen aan de behoeften van de overheid, een gelijke 

kans te bieden. 

Om deze twee doelstellingen (die betrekking hebben op het concurrentie- en 

gelijkheidsbeginsel) te kunnen verwezenlijken, moet de aanbestedende overheid 

zorgen voor een gepaste transparantie naar de bedrijven toe, m.a.w. de bedrijven 

moeten op de hoogte zijn van de behoeften en desiderata van de aanbestedende 

overheid.

 

TransparantieOm deze transparantie te kunnen verwezenlijken kan de aanbestedende overheid 

contact opnemen met een aantal potentiële leveranciers of dienstverleners. Ze zal 

dan aan deze bedrijven een duidelijk beeld (een transparant beeld) moeten geven 

van haar behoeften die zij wenst in te vullen. Het zal er dus op de eerste plaats op 

aan komen om aan de bedrijven een duidelijk en zo volledig mogelijk beeld te 

geven van haar behoeften. Om dit te kunnen bereiken, is een persoonlijke dialoog 

met de bedrijven het ideale instrument.

 

Risico Bij het contacteren van bedrijven bestaat altijd het risico dat niet alle geïnteresseerde bedrijven gecontacteerd werden. Door het beperken van het 

voorafgaand onderzoek tot een beperkte cluster van bedrijven, loopt een overheid het risico dat bij het opstellen van de voorschriften (administratieve en technische), ze enkel rekening houdt met het aanbod van de bedrijven uit het voorafgaand marktonderzoek. 

Tijdens de gunningsprocedure kan het gebeuren dat potentiële bedrijven die perfect de behoeften van de overheid kunnen invullen, geen regelmatige offerte 

kunnen indienen, omdat hun product of dienst dat/die zijn wensen aan te bieden, 

niet overeenstemt met de technische voorschriften van het bestek. Deze werkwijze zet het gelijkheidsbeginsel en het concurrentiebeginsel op de helling.

 

VooraankondigingOm deze valkuil te vermijden, kan de aanbestedende overheid haar desiderata 

opnemen in een vooraankondiging. Deze vooraankondiging is niet meer dan een oproep tot bedrijven die, na lezing van de behoeften van de aanbestedende overheid, zich geroepen voelen om in dialoog te treden met de overheid met betrekking tot de administratieve en technische bepalingen die in het bestek zullen worden opgenomen. De vooraankondiging is dus geen inlichting over een opdracht waarvan de gunningsprocedure in de nabije toekomst zal worden opgestart.

De transparantie naar de bedrijven toe wordt geformaliseerd in een vooraankondiging die in het Bulletin der Aanbestedingen wordt gepubliceerd en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Ondersteuning

Om je te helpen bij je marktconsultatie maakten we een praktische fiche marktconsultatie (PDF, 266.74 KB).

Regelgeving

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.